Des de Mutual Mèdica atorguem la màxima importància a la protecció i a la seguretat de les dades personals. El nostre objectiu és que Mutual Mèdica no sols ofereixi un excel·lent servei excel·lent en la necessitats asseguradores dels nostres mutualistes sinó que també sigui referent en la protecció de la privacitat. Per tant, forma part de la nostra naturalesa complir amb tots els requisits legals a l'hora de recopilar i processar dades personals. Aquests requisits inclouen, en particular, les regulacions del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, d'ara endavant, “RGPD”), així com de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant “LOPDGDD”), i totes les lleis sobre protecció de dades que resultin d'aplicació.

A continuació, descrivim els principis i les mesures que Mutual Mèdica aplica per a protegir els drets i les llibertats de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals:

 

Informació bàsica

On ha de dirigir-se en cas de sol·licitar més informació sobre les dades que Mutual Mèdica té sobre vostè? Com pot exercir algun dels drets previstos en la normativa?

Responsable del fitxer i tractament de dades personals

Identitat del Responsable del tractament: MUTUAL MÈDICA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

Adreça postal: Via Laietana, 31, 08003 de Barcelona.

CIF: V-08475766

Telèfon: (+34) 933 197 800

Correu electrònic: infomutual@mutualmedica.com

Delegat de Protecció de Dades: lopd@mutualmedica.com

Drets dels interessats i dades de contacte a l'efecte de l'exercici de drets
La protecció dels drets i llibertats de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals és una prioritat clau per a Mutual Mèdica. Per a garantir aquesta protecció, l'interessat compte, entre altres, amb els següents drets:

 • Informació: S'informarà els interessats de manera àgil i transparent sobre com es tractaran les seves dades. Això s'aplica tant si les dades personals s'obtenen directament de l'interessat com si són recopilats per altres organismes (recollida per part de tercers).
 • Accés: Els interessats poden sol·licitar en qualsevol moment informació sobre les seves dades personals emmagatzemades i/o processaments, així com una còpia de les seves dades personals emmagatzemades i/o processaments.
 • Rectificació: Els interessats poden sol·licitar en qualsevol moment que es corregeixin o es completin aquelles dades personals que siguin falsos o incomplets, per exemple, si un nom o una direcció són incorrectes.
 • Supressió: Els interessats poden sol·licitar que se suprimeixin les seves dades personals. Aquest dret s'aplicarà sempre que no entri en conflicte amb obligacions o drets existents, per exemple, obligació d'emmagatzematge segons la legislació vigent.
 • Limitació del tractament: Els interessats poden sol·licitar que les seves dades personals es restringeixin, per exemple, si són inexactes.
 • Oposició: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitaris en qualsevol moment. Per a altres fins, aquesta objecció és possible sota unes certes condicions, depenent de les circumstàncies personals particulars de l'interessat.
 • Decisió individual automatitzada cas per cas: En el context de transaccions comercials eficients, els interessats només estan subjectes a una decisió automatitzada cas per cas si la mateixa és legal, per exemple, en el context del compliment d'un contracte. S'informarà els interessats sobre els procediments de tractament automatitzat corresponents.

L'interessat rep tota la informació relacionada amb el tractament de les seves dades personals en un llenguatge clar i simple.

En el cas d'una violació de les dades personals, els interessats seran informats d'aquest incident si es compleixen els requisits legals corresponents als riscos per als seus drets i llibertats.

L'interessat és lliure de presentar una reclamació davant Mutual Mèdica, l'autoritat supervisora de protecció de dades o un tribunal de justícia per a exercir els seus drets i llibertats en relació amb el tractament de dades personals.

Per a exercitar els seus drets, fins i tot per a dur a terme una reclamació en cas que consideri que Mutual Mèdica està tractant de manera inapropiada les seves dades, haurà d'enviar una comunicació per escrit a Mutual Mèdica. Per correu ordinari dirigit a l'adreça postal Via Laietana 31, 08003, de Barcelona. Per correu electrònic dirigit a lopd@mutualmedica.com. Si es té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret.

L'informem del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: També pot acudir davant l'Autoritat de Control corresponent. A Espanya ha de dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits en el punt anterior dirigint-se a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

Quins són els nostres principis per al tractament de dades personals?
A l'hora de processar dades personals, apliquem els següents principis:

 1. Principi de licitud: El tractament de dades personals sempre requereix una base legal.
 2. Principi de transparència: Tot interessat ha de ser capaç de comprendre el tractament de les seves dades personals.
 3. Principi de limitació de la finalitat: Els fins per als quals es tracten les dades personals han d'identificar-se clarament amb antelació i definir-se en el moment de la recollida. Conseqüentment, les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
 4. Principi de minimització de les dades: Les dades personals objecte de tractament seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.
 5. Principi d'exactitud: Les dades personals s'han de conservar de manera correcta i completa i mantenir-se actualitzades. S'hauran de prendre les mesures raonables per a esborrar, corregir, complementar o actualitzar aquelles dades que siguin inexactes o estiguin incompletes o desactualitzades.
 6. Principi de limitació del termini de conservació: Les dades personals només s'han de conservar durant el temps que sigui estrictament necessari per a l'objectiu del tractament o segons ho permetin altres regulacions legals.
 7. Principi d'integritat i confidencialitat: En el tractament de dades personals, s'han de prendre les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades de manera apropiada, en particular enfront del tractament no autoritzat o il·legal, a la pèrdua accidental i a la destrucció o danys accidentals.

Com a part de l'execució de la nostra responsabilitat, documentem el tractament de les dades personals com a prova del compliment dels principis abans esmentats.

Quina és la licitud dels tractaments de les dades personals?
Mutual Mèdica processa dades personals, en particular, per les següents raons:

 • Execució d'un contracte o per a aplicació de mesures precontractuals, per exemple, tractament de dades de clients sobre la base d'un servei contractat o bé el tractament de dades dels empleats sobre la base del contracte de treball.
 • Compliment d'una obligació legal, per exemple, la conservació de les dades després de finalitzar la relació en compliment d'acord amb la legislació tributària.
 • Interessos legítims, per exemple, enviament de publicitat de serveis propis similars als contractats (sempre que no s'hagi sol·licitat l'exempció de publicitat).
 • Consentiment de l'interessat, per exemple, per a realitzar tractaments de perfilat dels afectats.

Tractament de dades per part de tercers i cessió de dades
Depenent dels fins per als quals es recapten les dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones: (a) Personal autoritzat de Mutual Mèdica o els seus representants actuant en nom de Mutual Mèdica, subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d'aplicació; (b) autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables; (c) tercers/encarregats del tractament (proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de Mutual Mèdica. Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament, de conformitat amb normativa de protecció de dades.

Sempre que les dades personals siguin tractats per proveïdors de serveis o col·laboradors externs en nom de qualsevol de les societats integrants de Mutual Mèdica, es prendran les mesures adequades per a garantir la protecció de les dades personals en el tractament.

Mutual Mèdica no comunica dades a tercers sense el seu consentiment exprés. No obstant això, a conseqüència de la relació amb l'interessat és possible que comuniquem les seves dades a: (1) altres empreses i/o professionals amb els quals puguem col·laborar, sempre que ens hagi atorgat el seu consentiment per a això; (2) organismes i/o autoritats competents en els casos que existeixi un requeriment i/o una obligació legal.

En els casos en què sigui necessari transferir dades personals a destinataris situats en països que no pertanyin a la UE, o que no garanteixin un nivell de protecció equiparable al derivat del Reglament (UE) 2016/679, ho fem únicament donant compliment als requisits i garanties establerts legalment.

Seguretat del tractament, avaluació de l'impacte i disseny tecnològic
Mutual Mèdica aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell adequat al risc, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els fins de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

En processar les dades personals, s'observa el principi privacitat de les dades per disseny/per defecte, per exemple, mitjançant la seudonimització o minimització de les dades personals.

Les mesures tècniques i organitzatives es revisen regularment en termes d'efectivitat i s'ajusten segons sigui necessari, tenint en compte els últims avanços tècnics. Això també s'aplica a les mesures tècniques i organitzatives quan es tracta de proveïdors de serveis externs.

Responsabilitats i organització de la protecció de dades
Mutual Mèdica. és responsable d'implementar les regulacions de protecció de dades. La direcció s'encarrega de crear les condicions prèvies necessàries per a la implementació dels requisits de protecció de dades per part dels empleats dels respectius departaments, tant si treballen en les instal·lacions com si treballen fora d'elles.

La implementació i el compliment dels requisits de protecció de dades compten amb el suport del Delegat de Protecció de Dades de Mutual Mèdica.

Data d'actualització: 9 de maig de 2023

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: