Política de Privacidad

MUTUAL MÈDICA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA (d'ara endavant, denominada "MUTUAL MÈDICA”) considera fonamental la privacitat de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualsevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d'ara endavant, “vostè” o el “usuari”).

En aquest sentit, MUTUAL MÈDICA es compromet al tractament de les seves dades d'acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, MUTUAL MÈDICA complirà amb les premisses establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i qualssevol altres regulacions correlatives d'aplicació.

Sobre la base d'això, MUTUAL MÈDICA informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica.

Per a això, consulti els apartats que figuren a continuació:

 

Identitat del Responsable del tractament: MUTUAL MÈDICA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

Adreça postal: Vía Laietana, 31, 08003 de Barcelona.

CIF: V-08475766

Telèfon: (+34) 933 197 800

Correu electrònic: infomutual@mutualmedica.com

Delegat de Protecció de Dades: lopd@mutualmedica.com

Formularis de contacte o enviament d'un correu electrònic: hi ha disponible en la web formularis perquè pugui contactar amb nosaltres per a sol·licitar informació, realitzar consultes i/o sol·licituds. En completar aquest formulari li demanem que s'identifiqui i que ens faciliti les seves dades de contacte per a respondre la seva consulta, petició o sol·licitud. També pot enviar-nos un correu electrònic per a contactar amb nosaltres. Tots els punts de recollida de dades es dirigeixen a l'usuari de la web i no està previst que es recullin dades de tercers pel que les dades sempre seran aportats per l'interessat.

Mitjançant Cookies: aquesta web instal·la cookies que recullen informació sobre la navegació, li recomanem que llegeixi la política de cookies per a informació completa sobre aquest tema.

Les dades personals facilitades i recollides, ja sigui mitjançant els formularis disponibles en la Web, correus electrònics i/o trucades, seran emprats amb els següents propòsits:

Les bases legals per a tractar les seves dades personals són:

 • (a) l'existència d'una relació precontractual i/o contractual amb MUTUAL MÈDICA;
 • (b) quan resulti necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per MUTUAL MÈDICA;
 • (c) quan hagi donat el seu consentiment;
 • i (d) quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals i reglamentàries de MUTUAL MÈDICA.

Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l'extinció d'aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejats. En el cas dels currículums rebuts, aquests es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrats, transcorregut el mateix es procedirà a la seva supressió.

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • Personal autoritzat de MUTUAL MÈDICA o els seus representants actuant en nom de MUTUAL MÈDICA subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d'aplicació;
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
 • En alguns casos hem de comunicar la informació que ens ha proporcionat a tercers per a poder prestar-li el servei sol·licitat com, per exemple, per a la prestació de serveis d'intermediació en la concessió de préstecs hipotecaris. En aquest cas cedirem les seves dades personals que ens ha facilitat a les entitats i intermediaris financers amb els quals mantenim acords de col·laboració amb la finalitat d'oferir-li la informació sol·licitada sobre la prestació o oferta de prestació de serveis. Aquestes entitats financeres també tractaran les seves dades personals amb la finalitat de realitzar consultes, tant davant organismes públics com privats, sobre solvència patrimonial, situació laboral, creditícia, jurídica i fiscal que permeti una valoració de riscos de cara a la possible concessió per aquesta entitat d'un préstec-crèdit, incloent expressament la facultat de consultar les seves dades en fitxers relatius al compliment o incompliment d'obligacions dineràries amb la finalitat d'enjudiciar la seva solvència econòmica.
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de MUTUAL MÈDICA). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament, de conformitat amb normativa de protecció de dades aplicables.

Les dades personals poden tractar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). Quan es tractin fora del EEE, MUTUAL MÈDICA s'assegurarà que aquest tractament de dades transfronterer és protegit amb les garanties oportunes.

Aquestes garanties poden incloure:

a. Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Aquestes clàusules estandarditzades proporcionen suficients garanties per a garantir que es reuneixen els requisits d'adequació i seguretat establerts pel RGPD; o

b. Certificacions que demostren que els tercers situats fora del EEE tracten dades personals d'una forma conseqüent amb el RGPD. Aquestes certificacions són aprovades bé per la Comissió Europea, bé per una autoritat supervisora competent, o bé per un organisme nacional d'acreditació competent d'acord amb el RGPD.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat en el nostre lloc web i que pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a MUTUAL MÈDICA si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquests.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: MUTUAL MÈDICA de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, MUTUAL MÈDICA li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici dels seus drets li preguem que ens el comuniqui per escrit a MUTUAL MÈDICA, Via Laietana, 31, 08003 de Barcelona o enviï'ns un e-mail a: lopd@mutualmedica.com. Si es té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva pàgina oficial https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

L'informem del dret que li assisteix a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control, específicament, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf, i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, MUTUAL MÈDICA aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per a garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, MUTUAL MÈDICA prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per a preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l'usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. MUTUAL MÈDICA no és responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

Els professionals que treballen en MUTUAL MÈDICA i que tinguessin algun tipus d'intervenció en els serveis prestats a l'usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l'usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a MUTUAL MÈDICA, en el seu cas. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

En els llocs web de MUTUAL MÈDICA hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. Tingui en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines webs. Aquesta Política de Privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recapta en la Web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i tractament de dades d'altres pàgines web amb les quals enllaç des de la nostra Web o que visiti de qualsevol altra manera.

MUTUAL MÈDICA té presència en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per MUTUAL MÈDICA.

MUTUAL MÈDICAtractarà les dades en cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de MUTUAL MÈDICA podrem informar, als nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l'atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

MUTUAL MÈDICA no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l'usuari ens doni el seu consentiment exprés.

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d'aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, comuniqui's amb nosaltres escrivint a lopd@mutualmedica.com

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s'estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal.

MUTUAL MÈDICA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en la Web, per la qual cosa li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la Web. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d'aquest. En aquest moment se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació a cada moment.

 

En utilitzar el nostre lloc web, l'usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat i el nostre Avís Legal.

 

Data de l'última actualització: 28 de juny de 2023

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: