Els teus avantatges com a mutualista

Assegurança en cas d’agressions

Una assegurança gratuïta per a tu, que et protegeix i t’empara.

Beques i premis a la investigació

Compromesos amb els avenços mèdics, donem suport a la teva tasca i contribució.

Assistència a Viatge

Una prestació gratuïta per a metges mutualistes, activa les 24h del dia per a tots els teus viatges.
Prestacions per ser mutualista

Què significa ser mutualista

Una mutualitat és una entitat de persones i no de capital, ja que prima donar servei a tots i cadascun dels mutualistes, els quals són, alhora, propietaris i assegurats de l'entitat. Les mutualitats, per normativa legal i per convenciment, són entitats sense ànim de lucre. Estan constituïdes de manera voluntària per grups de persones que s'uneixen per fer front a situacions de risc que individualment no poden afrontar. Aquesta unió els permet disposar de les prestacions adequades que donin cobertura als riscos que qualsevol persona afronta al llarg de la seva vida.

La Seguretat Social consisteix en una estructura de previsió social que representa una garantia econòmica de suport als ciutadans davant determinades situacions, com la desocupació, la defunció, la jubilació o la malaltia. Però el sistema públic de previsió social conviu amb d'altres, que són els anomenats sistemes de previsió social complementaris, que representen una alternativa voluntària davant del caràcter obligatori de la Seguretat Social. Entre aquests altres sistemes, es troben les mutualitats de previsió social professionals, com Mutual Mèdica, que garanteix la previsió social del metge oferint una renda o capital al metge o a la seva família en el cas que el mutualista no pugui exercir la seva professió per malaltia, defunció o jubilació, entre d'altres casuístiques.

La particularitat de Mutual Mèdica és que està especialitzada en un col·lectiu professional molt concret: els metges. La missió de Mutual Mèdica és assegurar els metges perquè puguin exercir la professió amb tota la tranquil·litat. La mutualitat dels metges va néixer el 1920 gràcies a la iniciativa d'un grup de metges que van decidir agrupar-se per poder ajudar-se mútuament davant de situacions de risc personal: defunció, malaltia, etc.

La CLEA és l'antic organisme públic que assumia les funcions de liquidador en els casos de liquidació d'entitats d'assegurances intervingudes per l'Estat. Aquestes funcions van ser assumides pel Consorci de Compensació d'Assegurances a partir de l'entrada en vigor de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

Les mútues de treball són mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, creades amb l'autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i registrades en el registre especial que depèn d'aquest Ministeri, i tenen la finalitat de col·laborar amb la Seguretat Social en la gestió de les següents activitats:

  • Assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, així com la seva prevenció.
  • Gestió de la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes; de les prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància natural; per cessament de l'activitat per compte propi, i per la cura de menors afectats per malaltia greu.

En canvi, una mutualitat professional de previsió social té la funció de cobrir els riscos lligats a les persones d'un col·lectiu determinat, com ara jubilació, malaltia, defunció... Exerceixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari complementària al sistema de la Seguretat Social.
Mutual Mèdica és la mutualitat de previsió social dels metges.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: