Quin tractament fiscal tenen les meves assegurances?

Per la teva tranquil·litat, per la seva rendibilitat i pels seus avantatges, aquestes assegurances són la millor opció si penses en clau de futur per a tu i per als teus. 

Pots obtenir fins a un 100% de desgravació fiscal de les primes que pagues a la mutualitat. Pel que fa a la fiscalitat de les prestacions, depèn del tractament fiscal de les primes. Consulta'l detalladament a continuació. 

*D’acord amb la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.). 
**Pots consultar-ho també als articles 30 i 51 de la Llei 35/2006 de l’I.R.P.F. i la seva disposició addicional 9ª.

El tractament fiscal difereix segons el tipus d’assegurança.

Assegurança MEL (Assegurança del Metge d’Exercici Lliure, alternativa a l’Assegurança d’Autònoms)

Pots deduir les quantitats que abones a Mutual Mèdica, amb el límit que estableix l’article 30 de la Llei de l’I.R.P.F. Un límit que queda fixat sempre que tinguis la teva Assegurança de Mutualista de Previsió Social i no estiguis tributant al RETA. 

Per a l'exercici 2022, el límit màxim de despesa deduïble va quedar fixat en 14.057,40 €. (apartat “Especialitats a l'I.R.P.F. de les aportacions a mutualitats” del Manual de la Renda 2021). I per a l'exercici 2023, aquest límit ha quedat en 15.266,72 €.

Les aportacions que superen el màxim deduïble poden gaudir d'una reducció a la base imposable de l'I.R.P.F (d'acord amb allò que estableix l'article 51. I els límits que estableix l'article 52).

Altres assegurances

Amb el mateix tractament que els plans de pensions pots deduir la base imposable general de les aportacions que has realitzat en qualsevol d'aquestes assegurances, sempre que no excedeixis els límits establerts:

Assegurança de Jubilació (aportacions periòdiques o úniques)
Assegurança de Previsió Assegurat (aportacions periòdiques o úniques)
Assegurança Vida-Estalvi
Assegurança de Dependència
Assegurança d’Orfandat
Assegurança de Vida
Assegurança d’Incapacitat Professional Permanent
Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal

A l'exercici de 2022, el límit s'ha establert en 1.500 €.

Des de gener de 2023, a més dels 1.500 € de reducció en la base imposible que tenen tots els treballadors (art. 52.1 de la Llei de l'I.R.P.F.), si ets treballador per compte propi tens una reducció addicional de fins a 4.250 € (art. 52.1.2. de la Llei de l'I.R.P.F.). Per a més informació, pots contactar amb el teu assessor.

Tingues en compte el límit fiscal i financer únic per a totes les edats, que equival a la xifra menor del límit de 1.500 € o del 30% del total de rendiments nets de l'exercici 2022. De manera que, quan facis la Renda, tingues en compte el límit de l'exercici de la Renda que correspongui.

El tractament fiscal de les prestacions que rebis de Mutual Mèdica dependrà de les situacions següents:

Si Mutual Mèdica és la teva alternativa al RETA i ja t’has deduït les teves aportacions al MEL com a despesa de la teva activitat mèdica:

Les prestacions rebudes que hagin estat objecte de desgravació fiscal es consideren rendiments del treball. Per això s'apliquen al beneficiari de les prestacions i tributen íntegrament al tipus impositiu en funció del nivell d'ingressos (independentment de si es cobra com a capital únic o renda). 

Si ja t’has deduït les aportacions realitzades a Mutual Mèdica per qualsevol altra assegurança que no sigui el MEL.

Igual que en el cas anterior (Assegurança MEL), es consideren rendiments del treball. I per això s'apliquen al beneficiari de les prestacions i tributen íntegrament al tipus impositiu en funció del nivell d'ingressos (independentment de si es cobra com a capital únic o renda).

Si no t'has desgravat les teves aportacions, tinguis o no tinguis Mutual Mèdica com a alternativa al RETA:

Si el mutualista és el perceptor (beneficiari), la prestació tributa per l’I.R.P.F. Però, com que no ha estat objecte de desgravació fiscal, la prestació deixa de considerar-se un rendiment del treball i es tracta com a rendiment del capital mobiliari.

Aquests rendiments de capital mobiliari* es calculen descomptant les primes pagades a la prestació rebuda. Per a l'exercici 2022, els rendiments del capital mobiliari tributaven al 19 % per a rendiminets de fins a 6.000 €; al 21 % per a rendiments d'entre 6.000 € i 50.00 €, i al 23 % per a rendiments superiors a 50.000 €.

En cas que el perceptor no sigui qui va pagar les primes de l'assegurança, la prestació tributaria per l'impost sobre Successions i Donacions.

Com he d’introduir les meves dades a la Declaració de la Renda?

Per facilitar-te la feina a l'hora de fer la Declaració de la Renda, et mostrem com i on introduir la informació relativa a les vostres aportacions o prestacions, amb exemples dels gràfics de la web habilitada per l'Agència Tributària.

Tingueu en compte que varia segons el tipus d'assegurança:

Assegurança MEL (Metge d'Exercici Lliure, alternativa al RETA)

Introdueix l'import de les aportacions efectuades fins al límit de despesa deduïble. Fes-ho a l'apartat “Activitats econòmiques realitzades i rendiments obtinguts” (requadre 186, o al requadre 206).


Important: Només has d’omplir una de les dues caselles.

Requadre 186/206 - Introdueix aquí l’import de les quotes pagades a Mutual Mèdica.

Imagen declaracion1
 

Si les teves aportacions excedeixen el límit màxim de la despesa deduïble (s'indica a l'apartat “Especialitats a l'IRPF de les aportacions a mutualitats” al Manual de la Renda), ), que et recordem que per a l'exercici 2022 és de 14.057,40 €, heu de fer constar l'import que excedeix a la casella 465 o a la casella 499 de l'apartat destinat a les “Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social”., en funció de la teva situació laboral, és a dir, si ets treballador per compte aliè o trebalador per compte propi.

Important: per fer el càlcul dels límits màxims d'aportació heu de contemplar el total de les aportacions realitzades a Mutual Mèdica durant l'exercici.
 

Altres assegurances

Per a la resta d’assegurances que tinguis contractades, que no siguin el MEL, has d’introduir l’import de les aportacions realitzades a la mutualitat en funció de si ets treballador per compte aliè (casella 465) o treballador per compte propi (casella 499) de l'apartat destinat a les "Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social". 

Si ets treballador per compte propi i has de declarar les teves aportacions com a Reducció en Base imposable... 

Com a novetat per a aquesta campanya, s'ha obert una casella específica per declarar les aportaciones que redueixen la base imposable del contribuent, sempre i quan siguis treballadors per compte propi. Hauràs d'introduir l'import que excedeixi a la casell 499. "Aportacions d'empresaris individuals a plans de pensions d'ocupació o mutualitats de previsió social, de què siguis promotor i a més partícip o mutualista, o a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència de què sigui prenedor i assegurat".

Requadre 499: Aportacions d'empresaris individuals a plans de pensions d'ocupació o mutualitats de previsió social de què sigui promotor i a més partícip o mutualista, o a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència de què sigui prenedor i assegurat - Introdueixi en aquest requadre l'import, tenint en compte els límits establerts (la xifra menor de les següents quantitats: 1.500 € o el 30 % del total de rendiments nets).


 

Important: per fer el càlcul dels límits màxims d'aportació, heu de contemplar el total de les aportacions realitzades a Mutual Mèdica durant l'exercici. 
Per exemple, sumant les quotes realitzades de la teva assegurança al llarg de l'any, o les quotes de totes les assegurances en cas de tenir-ne contractada més d'una.

 

Si ets treballador per compte aliè i has de declarar les teves aportacions com a Reducció en Base imposable... 

Introdueix l'import en el requadre 465. "Aportacions del treballador".


Requadre 465: Aportacions i contribucions de l’exercici - Introdueix en aquest requadre l'import tenint en compte els límits establerts (la xifra menor de les quantitats següents: 1.500 € o el 30% del total de rendiments nets).

Imagen declaracion3

* Si utilitzes el programa d'Hisenda quan omplis aquesta casella, s'obre un desplegable; aquí la casella a consignar és la que indica únicament "Aportacions".

Important: per fer el càlcul dels límits màxims d'aportació, heu de contemplar el total de les aportacions realitzades a Mutual Mèdica durant l'exercici. 
Per exemple, sumant les quotes realitzades de la teva assegurança al llarg de l'any, o les quotes de totes les assegurances en cas de tenir-ne contractada més d'una.

Si ja t’has deduït les teves aportacions


Tinguis contractat el MEL o qualsevol altra assegurança: Fes constar l'import íntegre de les prestacions percebudes de Mutual Mèdica, a la secció de la lletra A destinada a Rendiments del Treball.

Requadre 001: Contribuent que obté els rendiments - Introdueix en aquesta casella l'import íntegre de les prestacions percebudes.

Imagen declaración4

 

Si no t’has desgravat alguna de les aportacions 

Tinguis o no tinguis Mutual Mèdica com a alternativa al RETA, les teves prestacions poden ser de dos tipus:

Rendiment del capital mobiliari: Corresponen a les prestacions percebudes de Mutual Mèdica corresponents a assegurances en les quals les aportacions no han estat objecte de desgravació fiscal.

Així, si durant l'exercici anual has cobrat una assegurança que hem informat que té consideració de “rendiments de capital mobiliari”, ho has de fer constar a la secció de la lletra B corresponent.  

Guanys de patrimoni: Si es tracta d'una Assegurança d'Incapacitat Laboral Temporal (baixa per invalidesa) o bé per alguna de les prestacions socials que paga la mutualitat, has de declarar l'import rebut com a “guanys de patrimoni”.

Així, si durant l'any has cobrat una assegurança o alguna quantitat per prestacions socials que segons t'informem té la consideració de “guany de patrimoni”, ho has de fer constar a la secció de la lletra F, casella 034, de l'apartat corresponent. (veure requadre)

T’ajudem:
Des de Mutual Mèdica us indicarem si és un o altre en la comunicació de caràcter fiscal que t'enviem cada any, quan comença el període de declaració de l'I.R.P.F. 
 
Requadre 032: Rendiments procedents de contractes d’assegurances de vida, invalidesa i operacions de capitalització. Anota aquí els “Rendiments de capital mobiliari”.

Imagen declaración5
 

Secció de la lletra F, casella 0304: Altres guanys de patrimoni que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials. Anota aquí els “Guanys de patrimoni”.

Imagen declaración6
 

Com puc reduir el 40 % en cobrar la meva assegurança?

Si tens prestacions d'assegurances de jubilació i d’altres sistemes de previsió social pendents de cobrament, la reducció del 40 % per prestacions cobrades en forma de capital, procedents d'aportacions realitzades abans del 2007, només es poden aplicar:

  • Quan el cobrament de la prestació sigui en el mateix exercici fiscal en què es produeixi la contingència (jubilació, invalidesa, malaltia greu o atur de llarga durada).

  • O en els dos anys següents ( Disposició transitòria XIIª de la Llei 35/2006 de 28 de novembre, d l’I.R.P.F., en redacció que s’estableix a la Llei 26/2014 de 27 de novembre).

Contacta amb els nostres assessors si necessites més informació, o bé per resoldre dubtes. Per telèfon : 900 82 88 99. Visita les nostres oficines

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: