• La mutualitat dels metges

  Una mutualitat és una entitat de persones i no de capital, ja que prima donar servei a tots i cadascun dels mutualistes, els quals són, alhora, propietaris i assegurats de l'entitat. Les mutualitats, per normativa legal i per convenciment, són entitats sense ànim de lucre. Estan constituïdes de manera voluntària per grups de persones que s'uneixen per fer front a situacions de risc que individualment no poden afrontar. Aquesta unió els permet disposar de les prestacions adequades que donin cobertura als riscos que qualsevol persona afronta al llarg de la seva vida.

  La Seguretat Social consisteix en una estructura de previsió social que representa una garantia econòmica de suport als ciutadans davant determinades situacions, com la desocupació, la defunció, la jubilació o la malaltia. Però el sistema públic de previsió social conviu amb d'altres, que són els anomenats sistemes de previsió social complementaris, que representen una alternativa voluntària davant del caràcter obligatori de la Seguretat Social. Entre aquests altres sistemes, es troben les mutualitats de previsió social professionals, com Mutual Mèdica, que garanteix la previsió social del metge oferint una renda o capital al metge o a la seva família en el cas que el mutualista no pugui exercir la seva professió per malaltia, defunció o jubilació, entre d'altres casuístiques.

  La particularitat de Mutual Mèdica és que està especialitzada en un col·lectiu professional molt concret: els metges. La missió de Mutual Mèdica és assegurar els metges perquè puguin exercir la professió amb tota la tranquil·litat. La mutualitat dels metges va néixer el 1920 gràcies a la iniciativa d'un grup de metges que van decidir agrupar-se per poder ajudar-se mútuament davant de situacions de risc personal: defunció, malaltia, etc.

  La CLEA és l'antic organisme públic que assumia les funcions de liquidador en els casos de liquidació d'entitats d'assegurances intervingudes per l'Estat. Aquestes funcions van ser assumides pel Consorci de Compensació d'Assegurances a partir de l'entrada en vigor de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

  Les mútues de treball són mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, creades amb l'autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i registrades en el registre especial que depèn d'aquest Ministeri, i tenen la finalitat de col·laborar amb la Seguretat Social en la gestió de les següents activitats:

  • Assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, així com la seva prevenció.
  • Gestió de la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes; de les prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància natural; per cessament de l'activitat per compte propi, i per la cura de menors afectats per malaltia greu.

  En canvi, una mutualitat professional de previsió social té la funció de cobrir els riscos lligats a les persones d'un col·lectiu determinat, com ara jubilació, malaltia, defunció... Exerceixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari complementària al sistema de la Seguretat Social.
  Mutual Mèdica és la mutualitat de previsió social dels metges.

  Mutual Mèdica és la mutualitat dels metges, dirigida i formada per metges, fundada fa més de 100 anys. El seu model es basada en l'economia col·laborativa i la sostenibilitat. Actualment, més de 80.000 mutualistes ja confien en la seva mutualitat, que els respon en qualsevol moment vital, present o futur, davant les seves necessitats de protecció, sigui a nivell personal o professional.

  Mutual Mèdica és una entitat d'economia circular i col·laborativa, per la qual cosa els mutualistes són els propietaris de l'entitat. Es regeix per un Consell d'Administració format per metges, que exerceixen aquesta labor de manera altruista, i que és triat mitjançant Assemblea General, on tots els mutualistes tenen dret a vot.

  Per a donar-se d'alta en Mutual Mèdica és necessari trucar al 900 82 88 99, escriure un email a infomutual@mutualmedica.com o emplenar el formulari de la web. A continuació, un assessor contactarà per a atendre de manera personalitzada les necessitats del metge.

  Es pot contactar amb Mutual Mèdica telefonant al 900 82 88 99, escrivint un email a infomutual@mutualmedica.com o emplenant el formulari de contacte de la web. També de manera presencial en qualsevol de les seves oficines repartides per tot el territori espanyol.

  Mutual Mèdica té a la disposició dels mutualistes el portal en línia de gestió de prestacions, on de manera àgil i ràpida es pot realitzar qualsevol gestió amb la mutualitat i, al seu torn, fer seguiment de la sol·licitud.

  En funció de la gestió a tramitar i de la documentació sol·licitada, els terminis poden variar.

 • Assegurança del metge d'exercici lliure (MEL)

  S'haurà de comunicar a Hisenda la declaració censal (model 036 o 037) amb anterioritat a l'inici de l'activitat que es vagi a dur a terme, mitjançant l'imprès 036 o 037 d'alta censal.

  Per a acreditar que estàs donat d'alta en la mutualitat alternativa al RETA de Mutual Mèdica, pots sol·licitar el certificat de l'assegurança MEL a través de l'Àrea Mutualista o bé per telèfon trucant al 900 82 88 99. Per a obtenir-ho, has de tenir contractada aquesta assegurança i estar al corrent de pagament de totes les quotes.

  En el cas que estiguis en tràmits de contractació de l’assegurança MEL, se t'expedirà un certificat en el qual es farà constar que has tramitat la sol·licitud i que es troba en fase de tramitació de l'alta en l'alternativa a autònoms.

  Els metges que van iniciar l'exercici privat per compte propi abans de 1995 no tenen l'obligació d'estar donats d'alta en el RETA o a Mutual Mèdica (alternativa a autònoms), sempre que conservin l'imprès censal d'alta en el cens d'empresaris anterior a l'any 1995 (model 036 o 037). 
  A excepció dels metges de Balears, Cantàbria i Catalunya, que sí que han d'estar donats d'alta en l'una o l'altra opció, ja que la normativa d'aquestes Comunitats Autònomes així ho han contemplat històricament.

  Amb independència que s'estigui o no ja acollit al Règim General de la Seguretat Social per a l'exercici de l'activitat per compte d'altri, una vegada presentat el model 036 o 037, disposes del termini d'un mes per a triar entre les següents dues opcions per a cobrir l'exercici de l'activitat professional per compte propi:

  1. Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.
  2. Mutual Mèdica, sistema alternatiu al RETA, a través de l’Assegurança MEL (Metge d'Exercici Lliure).

  Una vegada passat aquest primer mes, si no s'ha optat per cap de les dues opcions, l'administració interpreta que estàs en el RETA.

  El Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és el règim de la Seguretat Social per als treballadors autònoms, que és diferent del règim general, en el qual es troben els treballadors que treballen per compte d'altri.

  Alguns col·lectius professionals, entre ells els metges, tenen la possibilitat d'optar per la seva mutualitat professional en lloc de donar-se d'alta en el RETA.
  Els metges tenen disponible a Mutual Mèdica l’Assegurança MEL, com a alternativa al RETA.

  El RETA és el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. Mutual Mèdica no és el RETA, sinó l'alternativa a aquest, a través de l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure (MEL). Si treballes per compte propi, la normativa obliga a estar donat d'alta en el RETA o a Mutual Mèdica.

  Les mutualitats de previsió social, amb una tradició molt arrelada a Espanya des de fa molts anys, són entitats sense ànim de lucre que tenen com a objectiu complementar les prestacions que ofereix la Seguretat Social.

  A Espanya existeixen un grup de mutualitats vinculades a col·lectius professionals (metges, advocats, enginyers, arquitectes, etc.), que actuen com a substitutives del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i ofereixen als seus mutualistes l'alternativa a aquest règim amb un conjunt d'assegurances que compleixen amb els requisits exigits per la Llei 27/2011.

  Les professions liberals anteriorment citades gaudeixen d'aquesta alternativa per motius històrics. Abans de crear-se la Seguretat Social, tal com la coneixem avui dia, ja existien aquestes mutualitats per a donar cobertura a sectors professionals molt determinats. 
  Durant la dècada dels 60, es van legislar les prestacions públiques creant la Seguretat Social i algunes professions liberals van quedar excloses del RETA, tenint la mutualitat del seu col·lectiu com a única opció per a poder obtenir una cobertura de previsió social. 

  L'any 1995, amb la Llei 30/1995 d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, les mutualitats van passar a ser una opció alternativa al RETA per a aquelles professions liberals que, fins a aquest moment, no havien tingut l'elecció de cotitzar a la Seguretat Social.

  Mutual Mèdica, amb més de 100 anys d'experiència, és l'alternativa al RETA dels metges.

  Mutual Mèdica és l'alternativa a autònoms dels metges, a través de l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure (MEL), que cobreix la incapacitat laboral, dependència, vida i jubilació.

  Has d'optar pel RETA o per Mutual Mèdica des de la comunicació a Hisenda de l'inici de l'activitat professional per compte propi. Si en aquest moment no s'ha manifestat expressament una decisió, l'Administració de la Seguretat Social entendrà que t'has acollit al RETA. 

  Una vegada inscrit en el RETA, ja no podràs acollir-te a l'alternativa autònoms en tota la teva trajectòria professional en l'exercici per compte propi, en canvi, si optes per Mutual Mèdica, sempre podràs donar-te d'alta en el RETA si t'interessa més endavant.

  Hi ha una sèrie d'avantatges que t’ofereix l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure, l'alternativa a autònoms, respecte del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

  Per a la contractació del producte MEL, assegurança que cobreix l'alternativa al RETA, s'ha d'emplenar la sol·licitud del MEL, que es composa per diferents assegurances: 30 Primers Dies, Invalidesa, Dependència, Vida i Jubilació. Aquest tràmit es pot realitzar en qualsevol de les oficines de Mutual Mèdica o, si prefereixes, es pot realitzar en línia o per telèfon trucant al 900 82 88 99. Si ja ets mutualista pots accedir a través de l'Àrea Mutualista

  L'alta en Hisenda és una gestió particular a càrrec del metge. Mutual Mèdica pot sol·licitar una còpia del document d'alta (model 036 o 037) per a verificar que la data de l'alta en la mutualitat alternativa a autònoms es correspon amb el dia de l'alta de l'activitat per compte propi en l'administració pública.

  Efectivament, el MEL (Metge d'Exercici Lliure) és un conjunt d'assegurances que té com a finalitat cobrir les contingències necessàries per a oferir l'alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), per la qual cosa no és possible prescindir de cap de les assegurances que ho formen. Aquestes contingències són, principalment, incapacitat, vida, jubilació i dependència. Sí que es donen variacions en funció de l'edat del metge. Consulta les quotes aquí.

  Com ja indica el nom de l'Assegurança: Metge d'Exercici Lliure, aquest producte cobreix l'exercici de la medicina per compte propi. Però no és adequat en el cas d'activitats que, encara que estiguin relacionades amb la medicina, no tenen a veure amb l'assistència mèdica com:  la docència, el peritatge en entitats asseguradores, la comercialització o venda de productes, assajos amb maquinària, o altres.

  El MEL està format per una sèrie d'assegurances d'obligada contractació per a poder cobrir l'exercici per compte propi amb l'alternativa al RETA. No obstant això, en el moment de la contractació de l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure (MEL) -o posteriorment-, el metge pot ampliar les cobertures de les Assegurances que millor s'adaptin a la seva situació personal i professional, aconseguint d'aquesta manera una cobertura a mida, cosa que no succeeix amb el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que obliga a incrementar totes les cobertures per igual, sense oferir la possibilitat d'ajustar-les en funció de les necessitats i preferències del metge.

  Donar-se d'alta en l'Assegurança del Mèdic Exercici Lliure (MEL), cobertura alternativa a autònoms, no és automàtic: una vegada emplenada i lliurada la sol·licitud i la declaració de salut, es tramita la sol·licitud, que necessita la conformitat de l'assessoria mèdica de Mutual Mèdica. 

  Una vegada admesa i acceptada, en uns pocs dies l'entitat passa el primer rebut de cobrament i el metge pot disposar del contracte. En aquells casos en què l'assessoria mèdica requereixi ampliar informació amb documentació addicional, el temps de tramitació es prolongarà uns dies més.

  El MEL es cobra mensualment entre el dia 5 i el dia 10 del mes en curs, a excepció del mes de l'alta en la mutualitat, quan es passa el rebut la mateixa setmana en què es gestiona la sol·licitud.

  L'exercici de la professió mèdica per compte d'altri (tant en un centre públic com privat) és compatible amb l'exercici de l'activitat per compte propi. Amb l’Assegurança MEL es cobreix l'alternativa a autònoms necessària per a l'exercici per compte propi, tant si estàs donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social com si no ho estàs.

  Sí, el fet d'haver triat Mutual Mèdica com a alternativa al RETA permet la contractació de personal administratiu, de diplomats en infermeria o fins i tot d'altres companys mèdics. En el moment de donar d'alta a aquests treballadors en el corresponent Règim de la Seguretat Social hauràs de presentar un certificat de Mutual Mèdica conforme tens l'assegurança alternativa a autònoms del Metge Exercici Lliure (MEL) i estàs al corrent de pagament. Aquest certificat es pot obtenir fàcilment en qualsevol de les nostres oficines, a través de l'Àrea Mutualista o bé per telèfon trucant al 900 82 88 99.

  Els socis de societats professionals constituïdes per a l'exercici comú de l'activitat mèdica podran optar per Mutual Mèdica, a través de l'Assegurança del Metge Exercici Lliure (MEL), com a alternativa a l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, sempre que es compleixin determinats requisits. La societat ha de tenir la forma jurídica de societat professional i el càrrec d'administrador no ha de ser retribuït; a més, l'objecte social de la mateixa ha de ser exclusivament mèdic.

  L’Assegurança MEL opera com a cobertura alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el territori espanyol, per la qual cosa, en el cas que el mutualista dugui a terme l'activitat per compte propi fora del país, haurà d'afiliar-se al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

  Els metges jubilats que exerceixen per compte propi, amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, no tenen l'obligació d'estar donats d'alta en el RETA ni en l'alternativa a autònoms que representa Mutual Mèdica.

  En canvi, els metges en actiu que exerceixin per compte propi amb caràcter habitual han de donar-se d'alta en el RETA o a Mutual Mèdica, independentment del volum d'ingressos que generin. Només estan eximits d'aquesta obligació si es tracta d'una activitat puntual i esporàdica.

  La majoria de sentències i la interpretació dels jutjats socials fan especial esment al criteri de si és “habitual”, per la qual cosa no sols cal tenir en compte el volum d'ingressos a l'hora de tenir coberta l'activitat per compte propi.
  La xifra anual i mensual del salari mínim professional s'actualitza cada any per part de l'Administració pública.

  Sí, pots capitalitzar l'atur si tens previst obrir una consulta privada i optes per l'alternativa al RETA per a cobrir la teva activitat per compte propi.
  La capitalització de l'atur és un tràmit que realitza la Tresoreria de la Seguretat Social a través de l'organisme SEPE, que estableix els requisits i els tràmits a seguir per a presentar davant l'Administració l'expedient corresponent. Si capitalitzaràs l'atur en forma de capital únic i penses destinar aquest import a iniciar al projecte professional d'obrir una consulta privada, et recomanem que consultis en el SEPE si se't permet donar-te d'alta a Mutual Mèdica (alternativa al RETA). En cas afirmatiu, el millor és que formalitzis la sol·licitud de l'assegurança que cobreix l'activitat per compte propi, ja que, segurament, l'Administració et sol·licitarà un certificat conforme t'has donat d'alta.

  En nombroses ocasions, en el moment en el qual se sol·licita la capitalització de l'atur, l'Administració tramita d'ofici l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA). Si la teva opció és l'alternativa al RETA (Mutual Mèdica), has de vigilar que no et donin d'alta en el RETA ja que, si no, ja no podràs canviar-te mai a Mutual Mèdica al llarg de tota la teva vida professional.

  Una vegada jubilat de l'activitat pública o per compte d'altri, el metge pot iniciar o continuar la seva activitat per compte propi i contractar l’Assegurança MEL, cobertura alternativa al RETA, sempre que no hagi estat prèviament donat d'alta en el RETA. 

  És totalment compatible la jubilació en el Règim General de la Seguretat Social i el corresponent cobrament de la pensió pública, amb l'exercici de l'activitat professional per compte propi.

  Sempre que no hagis cursat l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en cap moment. Podràs sol·licitar novament l'alta en l'alternativa a autònoms amb la contractació de l’Assegurança MEL, encara que no es conservaran les condicions que tenies anteriorment, sinó que s'adaptaran a les que existeixin en el moment de la nova contractació.

  No obstant això, es recomana que els mutualistes consultin amb el seu assessor de Mutual Mèdica abans de donar-se de baixa en l'entitat per cessament de l'activitat privada, per a poder disposar d'un assessorament personalitzat que indiqui la millor solució i eviti que més endavant pugui perdre condicions favorables com a bonificacions, etc.

  Quan un metge es dona de baixa de l’Assegurança MEL-que ofereix la cobertura que dona l'alternativa al RETA- se li deixen de passar els rebuts mensuals corresponents a partir del mes següent, però continua sent mutualista de l'entitat. Els drets consolidats els té capitalitzats en l'Assegurança de Jubilació, que forma part de l’Assegurança MEL, fins que l'assegurança arribi a venciment o fins que es compleixi la contingència de jubilació.

 • Mutualista Jove

  L’assegurança Mutualista Jove és independent de la resta d'assegurances que comercialitza Mutual Mèdica, amb el que per a gaudir-lo no és obligatori tenir contractat alguna altra assegurança.

  La baixa de la teva assegurança finalitzarà automàticament quan acabi la gratuïtat.

 • Assegurances d'Incapacitat Laboral

  Aquesta assegurança cobreix tot el període en què el metge estigui de baixa laboral, des del moment de la baixa i fins a la seva alta definitiva. En el cas de trobar-te en una situació d'Incapacitat Absoluta i Permanent, cobreix fins a l'edat de venciment del contracte.

  Com en totes les assegurances personals, existeixen algunes patologies que no queden cobertes i que es poden consultar en el reglament corresponent a l'Assegurança. Pots consultar-ho aquí.

  Si, queden cobertes la incapacitat temporal derivada de trastorns o malalties mentals i entitats nosològiques sense mitjà diagnòstic objectiu. S'abonarà per un període màxim de 90 dies per anualitat i es permeten un màxim de tres períodes de baixa en diferents anualitats durant tota la vida del mutualista. 

  Una exclusió és una indicació específica sobre un determinat risc, segons la qual no està cobert pel contracte d'assegurança o no són aplicable unes certes garanties en determinades circumstàncies (segons consti en les condicions generals, especials i/o particulars del contracte).

  En el moment de tramitar la sol·licitud de l'Assegurança d'Invalidesa és necessari emplenar una Declaració de Salut, que és avaluada per l'entitat per a determinar si la patologia o patologies preexistents poden o no quedar cobertes per l'Assegurança. No es formalitza el contracte sense el consentiment del mutualista en cas d'existir una exclusió de la patologia comunicada.

  Sempre que es desitgi es pot sol·licitar la revisió d'una exclusió, adjuntant un escrit de sol·licitud de revisió i el motiu que la justifiqui, així com els informes mèdics corresponents que l'argumentin i avalin.

  Una carència és quan s'ha de complir un període determinat de temps amb l'assegurança contractada perquè l'assegurat/da pugui sol·licitar determinades cobertures.

  El reglament d'aquesta assegurança defineix com a Incapacitat Professional Permanent aquella situació física o psíquica irreversible que determini la impossibilitat total i permanent de l'assegurat per a l'exercici de la seva especialitat o activitat mèdica habitual.

  No. L'Assegurança d'Incapacitat Professional Permanent té com a finalitat abonar un capital davant una situació d'Incapacitat Professional Permanent, no recuperable o reversible, per la qual cosa la fractura d'un braç no queda coberta, en tractar-se d'una incapacitat temporal. Per a aquestes situacions, Mutual Mèdica disposa de l'Assegurança d'Incapacitat Laboral.

  No; el cobrament de la prestació de l'Assegurança d'Incapacitat Professional Permanent només contempla la possibilitat de cobrar en forma de capital.

  Aquesta Assegurança cobreix des del moment que el metge estigui de baixa laboral i fins al final de l'anualitat. S'ha que tenir en compte que es tracta d'una assegurança anual renovable.

  Com amb totes les assegurances personals, existeixen algunes patologies que no queden cobertes i que es poden consultar en el reglament corresponent a l'Assegurança de Guàrdies Mèdiques. Pots consultar-ho aquí.

  La Seguretat Social cobreix els períodes de baixa laboral, però es centra en el teu salari base, on no es troben comptabilitzades les guàrdies mèdiques. L'Assegurança de Guàrdies Mèdiques és un bon complement als ingressos procedents de la Seguretat Social o de les assegurances d'Incapacitat Temporal.

 • Assegurances de Vida

  Sí, l'Assegurança de Vida-Estalvi és rescatable; a excepció de quan forma part de l’Assegurança MEL per a cobrir l'exercici per compte propi amb l'alternativa a autònoms, i en aquest cas només pot rescatar-se en el moment de la jubilació, ja que es tracta d'una assegurança les aportacions de la qual són deduïbles.

  No, el capital que es cobra en cas d'una Incapacitat Absoluta o Incapacitat Professional Permanent en la nostra Assegurança Multi-Vida, és una bestreta del capital assegurat per defunció.
  Cal tenir en compte que les cobertures d'aquesta assegurança es poden complementar amb la nostra assegurança d'Incapacitat Professional Permanent.

 • Assegurances d'Estudis i Orfenesa

  En l'Assegurança d'Orfenesa la prima o quota es calcula independentment de l'edat de l'assegurat (mutualista) i del beneficiari (fill), per la qual cosa la prima roman constant al llarg de la durada de tot el contracte, tret que vulguis ampliar la cobertura.

  No, l'Assegurança d'Orfenesa de Mutual Mèdica no sols preveu el cobrament de la prestació en cas de defunció del mutualista, sinó que també contempla cobrir al beneficiari (fill) en cas que l'assegurat (mutualista) quedi en situació d'Incapacitat Absoluta i Permanent.

  Aquest producte el componen dues de les nostres assegurances: l’Assegurança d'Orfenesa i l'Assegurança d'Estalvi Garantit, podent contractar les garanties de cadascuna d’elles segons les teves necessitats.
  Recomanem que es realitzi el corresponent estudi amb un assessor per a optimitzar les cobertures d'aquesta assegurança.

 • Assegurances de Jubilació

  Totes les Assegurances de Jubilació es poden començar a cobrar des del moment de la jubilació. No obstant això, la normativa estableix uns supòsits de liquiditat o cobrament excepcionals com són els següents (excepte les assegurances vinculades a l’Assegurança MEL, alternativa al RETA, que només es podran rescatar en cas de Jubilació): en cas d'Incapacitat Absoluta, per una malaltia greu i quan s'està en una situació d'atur de llarga durada.

  No. L'Assegurança de Jubilació és una assegurança de capitalització, per la qual cosa el capital calculat als 70 anys està basat en la premissa d'haver realitzat aportacions fins just aquesta mateixa edat. Si desitges percebre l'Assegurança de Jubilació a partir dels 65 anys, el càlcul del capital garantit s'efectuarà sobre la base de les aportacions realitzades fins a aquesta edat en concret.

  Les Assegurances de Jubilació de Mutual Mèdica poden cobrar-se en forma de capital, en forma de renda o una combinació d'ambdues. 

  En el supòsit de cobrar l'Assegurança de Jubilació en forma de renda i de produir-se la defunció del mutualista, el capital restant es repartirà entre cadascun dels beneficiaris designats.

  Molts metges jubilats del Règim General de la Seguretat Social compatibilitzen avui dia el cobrament del 100% de la seva pensió amb l'exercici per compte propi de l'activitat d'assistència mèdica utilitzant Mutual Mèdica com a alternativa al RETA. Es tracta d'un avantatge més del caràcter privat de la cobertura que ofereix la mutualitat dels metges (a més de no sumar-se al topall màxim de pensió pública a cobrar).

  Així, una vegada aconseguida la condició de pensionista, els metges poden continuar fent aportacions a les assegurances de Mutual Mèdica per a cobrir les contingències de jubilació, mort, invalidesa i dependència, que són desgravables en l'IRPF amb els mateixos límits i condicions que les aportacions a plans de pensions i plans de previsió social assegurats (PPA).

 • Assegurança de Dependència

  Efectivament, a partir del moment en el qual el mutualista comença a percebre la prestació de Dependència, independentment del grau d'aquesta, se li eximeix del pagament de les quotes corresponents de l'Assegurança de Dependència. No obstant això, en el cas que el mutualista deixi de trobar-se en situació de dependència en algun moment, les quotes de l'Assegurança es reactivaran havent de tornar a ser abonades pel mutualista.

  Tant la durada de l'assegurança com de la prestació són de caràcter vitalici, per la qual cosa el cobrament de la prestació només cessarà o bé perquè el mutualista deixa d'estar en situació de dependència o en cas de defunció d'aquest.

  Efectivament, l'Assegurança de Dependència de Mutual Mèdica s’ajusta a la Llei de Dependència, per la qual cosa el mutualista té la total tranquil·litat de poder rebre una prestació en cas de trobar-se en qualsevol de les situacions de dependència recollides en la normativa: moderada, severa i gran dependència.

  La cobertura màxima que es pot contractar per a l'Assegurança de Dependència és de 1.500 € al mes. L'edat màxima per a poder sol·licitar la contractació de l'Assegurança de Dependència és de 65 anys.

  Aquesta Assegurança ofereix un servei d'assessorament personalitzat i d'acompanyament en l'àmbit de la dependència. D'aquest servei es beneficien els prenedors de l'assegurança, així com els seus familiars dependents de fins a tercer grau.

 • Assegurances d'Estalvi-Inversió

  No, com assegurança d'estalvi tributaran els beneficis obtinguts i es farà com a rendiments del capital mobiliari. En tot cas, quedarà exempta de tributació l'aportació realitzada.

  Una vegada transcorregut un any des de l'inici de la cobertura i satisfeta la primera anualitat completa de quotes, aquesta prestació dona dret a rescat.

  La Participació en Beneficis és la distribució entre els assegurats que, en acabar un exercici, fa l'entitat asseguradora d'una part dels beneficis obtinguts en la seva gestió.

 • Préstec MIR

  Som metges ajudant a metges. Som la teva mutualitat i volem estar al teu costat des dels inicis de la teva carrera, donant-te suport tant en l’àmbit personal com professional, perquè puguis mirar al futur amb confiança i exercir la Medicina amb tranquil·litat. Com mutualitat, i seguint el compromís de solidaritat que regeix l’economia col·laborativa, reinvertim tots els diners en ajudes i beneficis per als nostres mutualistes. Si ets mutualista, passaràs a ser al mateix temps propietari i mutualista de l’entitat.

  Sí, efectivament pots ampliar el Préstec MIR amb una altra sol·licitud de préstec, sempre que l’import total no superi els 30.000 €.

  Mutual Mèdica ha ampliat l’oferta de serveis amb el fi de poder oferir als metges joves una línia de finançament amb unes característiques molt beneficioses per al mutualista. Per això ha seleccionat a Banco Caminos com a proveïdor d’aquesta línia de finançament a través del Préstec MIR. Mutual Mèdica avala aquesta operació sent fidel a la nostra raó de ser de metges per a metges, igual que van fer altres metges fa més de 100 anys.

  El Préstec MIR està pensat per sol·licitar un capital per fer realitat els teus projectes a curt i mig termini, sense restriccions, a excepció de la compra d’un habitatge. Si estàs buscant un préstec hipotecari, aquest no és el producte que necessites.

 • Préstec Il·lusiona

  Som metges ajudant a metges. Som la teva mutualitat i volem estar al teu costat des dels inicis de la teva carrera, donant-te suport tant en l’àmbit personal com professional, perquè puguis mirar al futur amb confiança i exercir la Medicina amb tranquil·litat. Com mutualitat, i seguint el compromís de solidaritat que regeix l’economia col·laborativa, reinvertim tots els diners en ajudes i beneficis per als nostres mutualistes. Si ets mutualista, passaràs a ser al mateix temps propietari i mutualista de l’entitat.

  Sí, efectivament pots ampliar el Préstec Il·lusiona amb una altra sol·licitud de préstec, sempre que l’import total no superi els 60.000 €.

  Mutual Mèdica ha ampliat l’oferta de serveis amb el fi de poder oferir als metges joves una línia de finançament amb unes característiques molt beneficioses per al mutualista. Per això ha seleccionat a Banco Caminos com a proveïdor d’aquesta línia de finançament a través del Préstec Il·lusiona. Mutual Mèdica avala aquesta operació sent fidel a la nostra raó de ser de metges per a metges, igual que van fer altres metges fa més de 100 anys.

  El Préstec Il·lusiona està pensat per sol·licitar un capital per fer realitat els teus projectes a curt i mig termini, sense restriccions, a excepció de la compra d’un habitatge. Si estàs buscant un préstec hipotecari, aquest no és el producte que necessites.

 • Gestions i tràmits

  El pagament es realitza a través d’una transferència en el compte bancari que consta en la nostra base de dades. S'aprovarà el pagament quan s'hagi rebut la documentació corresponent i sigui aprovada la prestació per part de l'entitat.
  La prestació es pagarà sobre la base de la cobertura de les assegurances contractades. 

  Quina documentació he d'aportar?

  Per a incapacitats inferiors al mes, s'haurà d'enviar la baixa i l'alta del procés on consti el diagnòstic i una vegada aprovat el pagament, s'abonarà la prestació.

  Si has estat atès d'urgència o has estat intervingut, hauràs d'aportar l'informe corresponent. 

  Si es tracta d'una incapacitat d'una durada superior al mes, serà necessari ratificar la incapacitat mensualment i una vegada revisada la documentació, es procedirà a pagar la prestació corresponent.

  Per a la primera ratificació, el metge que tracta al mutualista haurà d'emplenar el document facilitat per Mutual Mèdica en la carta d'obertura de l'expedient o un informe similar. 

  Per a posteriors ratificacions, es pot enviar el comunicat mèdic de la Seguretat Social, on consti la situació d'incapacitat laboral.

  Una vegada rebuda la documentació i verificats els beneficiaris - consulta “Com tramitar una prestació”-, si tributa per IRPF –quan les aportacions han estat objecte de desgravació per part del mutualista-, el pagament s'efectuarà per transferència bancària al compte dels beneficiaris. I si tributa per successions –quan les aportacions no han estat objecte de desgravació fiscal per part del mutualista-, facilitarem un certificat als beneficiaris amb el resum dels capitals que han de cobrar, perquè puguin liquidar l'impost de successions. Quan rebem el comprovant de la liquidació d'aquest impost, es farà la corresponent transferència bancària.

  El pagament s'efectuarà sobre la base de la cobertura contractada i al percentatge que correspon com a beneficiari.
  ciario.

  L'increment del rebut pot deure's a diversos motius.
  Cada any s'incrementen les cobertures un 3% amb el corresponent augment de quotes. El motiu és per a mantenir la capacitat adquisitiva de les prestacions que d'una altra forma anirien perdent per efecte de la inflació. 

  Si tens contractat un MEL Bonificat, tindràs 4 increment de trams fins a aconseguir la quota estàndard. 

  També pot deure's a un canvi en el tram d'edat actuarial, la qual cosa ja es comunica en el reglament de l'assegurança que has contractat. Aquests increments de les quotes s'apliquen en totes les assegurances que estan relacionades amb els càlculs actuarials.

  L'edat actuarial no sempre es correspon amb l'edat real de l'assegurat, sinó que es calcula tenint en compte l'aniversari més pròxim a la data d'efecte de la pòlissa contractada, sigui aquest aniversari tant anterior com posterior (malgrat que encara no s'hagi complert). A partir de l'edat actuarial, i d'altres criteris tècnics, es calcula el risc a l'hora de contractar una assegurança i es determina la quantitat de les primes a pagar.
  Per exemple, dos metges que tinguin 59 anys i hagin nascut el mateix any: a un li falten més de 6 mesos per a complir els 60, amb la qual cosa la seva edat actuarial és de 59 anys, i a l'altre li falten menys de 6 mesos per als 60, de manera que la seva edat actuarial és de 60.

  Pots canviar les teves dades personals a través de diferents canals: per telèfon, trucant al 900 82 88 99; per correu electrònic escrivint a infomutual@mutualmedica.com, o pots fer-ho directament tu mateix accedint a l'Àrea Mutualista , en l'apartat “El meu Compte”.

  A Mutual Mèdica et podem facilitar un certificat conforme tens l'alternativa a autònoms, si realment tens contractada aquesta assegurança. No obstant això, nosaltres no podem facilitar-te una vida laboral, ja que som una entitat independent de la Tresoreria General de la Seguretat Social i les teves aportacions a la mutualitat no representen una cotització en la Seguretat Social. Tota aquesta documentació has de sol·licitar-la en les diferents delegacions de la Seguretat Social.

  Pots obtenir el certificat fiscal a través de l'Àrea Mutualista o bé trucant al 900 82 88 99. En aquest document es detallen el total d'aportacions que s'han realitzat en el corresponent exercici fiscal. Estarà disponible a l'Àrea Mutualista des del començament de la campanya de la Declaració de la Renda. També pot obtenir duplicats del certificat d'exercicis anteriors.

  En la Declaració de la Renda, el tractament fiscal de les prestacions canvia en funció de si el mutualista s'ha desgravat prèviament les aportacions realitzades a Mutual Mèdica o no. Així, en el cas que les aportacions hagin estat objecte de desgravació fiscal, les prestacions tributen com a rendiment del treball (IRPF). En el cas contrari, tributaran per Successions com a rendiment mobiliari.
  A més, en el model blau que se't facilitarà, únicament hauràs d'indicar la situació fiscal en la qual et trobes i si existeix algun tipus de discapacitat.

  Pots obtenir el certificat a través de l'Àrea Mutualista o bé trucant al 900 82 88 99. En aquest document es detallen el total de prestacions percebudes de Mutual Mèdica en el corresponent exercici.

  Pots obtenir el certificat a través de l'Àrea Mutualista o bé trucant al 900 82 88 99. En cas de sinistre hauràs de posar-te en contacte en el telèfon que se t'indiqui d'urgència en el mateix certificat d'assistència en viatge.

  Malgrat haver tramitat la baixa de les teves assegurances de Mutual Mèdica, tens en l'entitat un capital aportat a una assegurança d'estalvi (jubilació, inversió…), que et pertany, encara que ja no facis aportacions i que es manté fins que arribi el moment de cobrar-lo (data d'efecte o venciment del contracte). Això representa que continues sent mutualista.

  La prestació per naixement i cura d'un menor de Mutual Mèdica és una cobertura que comprèn un total de 16 setmanes, més renda de 4 dies per naixement, adopció o acolliment. Recorda sol·licitar també el Premi Natalitat.

  Mutual Mèdica cobreix el permís per risc laboral durant l'embaràs en cas de tenir contractades les cobertures corresponents. Per a tramitar-lo requerim la resolució de la Mútua de Treball. Recorda sol·licitar també el Premi Natalitat.

  Pots sol·licitar una fe de vida en el Registre Civil, en el teu col·legi de metges, en la teva entitat financera o aportant un certificat d'un metge col·legiat, o visitant presencialment una oficina de Mutual Mèdica. 

  Has de realitzar la sol·licitud de baixa el dia 25 del mes en curs, perquè puguem rebre i tramitar la documentació abans de la presentació del rebut pertinent al mes següent.

  Mutual Mèdica no està autoritzada a emetre factures per les quotes pagades pels mutualistes. La mutualitat informa Hisenda de les aportacions realitzades pels seus mutualistes a final d'any, per la qual cosa si necessites conèixer l'import total pagat a l'entitat et servirà el corresponent certificat fiscal, on es detalla el total de les aportacions que s'han realitzat en el corresponent exercici fiscal.
  Si necessites el detall de les aportacions pagades al trimestre, hauràs de consultar l'import en la seva entitat bancària o a l'Àrea Mutualista

  En el cas d'haver-te desgravat les aportacions realitzades, el tractament fiscal serà de rendiments del treball. En cas contrari, tributaran com a rendiments de capital mobiliari.

  Sí, tots els mutualistes disposen d'assistència en viatge gratuïta i tenen la possibilitat de contractar-la també per als seus familiars de primer grau, per 5 € anuals.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: