Compromis amb la Protecció de Dades

Compromis amb la Protecció de Dades

El present document té com objectiu donar a conèixer la manera en que Mutual Mèdica recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal a les que té accés, ja sigui mitjançant la web, aplicació mirial, oficina virtual, canal de contractació presencial o qualsevol altre mitjà utilitzat.

Tot això, en virtut de garantir el compliment dels requisits establerts sobre el deure d’informació regulat al Reglament General de Protecció de Dades, així com qualsevol altre normativa que resulti en el seu moment d’aplicació sobre aquesta matèria

INFORMACIÓ BÀSICA

¿On s’ha de dirigir en cas de sol·licitar més informació sobre les dades que Mutual Mèdica té sobre vostè? ¿Com pot exercir alguns dels drets recollits a la normativa?

Responsable del fitxer i tractament de dades personals

MUTUAL MÈDICA MPS PRIMA FIJA V-08475766

Passeig Mallorca, 42,07012, Palma de Mallorca

Telèfon: 900828899

infomutual@mutualmedica.com

Dades de contacte a efectes de l’exercici de drets

Per a exercir els seus drets, així com per dur a terme una reclamació en cas que es consideri que Mutual Mèdica està tractant de manera inapropiada les seves dades, haurà d’enviar una comunicació per escrit a Mutual Mèdica.

Per correu ordinari dirigit a la direcció postal Via Laietana 31, 08003, de Barcelona.

Per correu electrònic dirigit a lopd@mutualmedica.com Enviant en els dos casos fotocòpia del seu DNI o altre document d’identificació equivalent.

Reclamació davant l’Autoritat de Control: També pot dirigir-se davant l’Autoritat de Control corresponent.

A Espanya s’ha de dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot fer servir els models i formularis sobre els drets esmentats al punt anterior dirigint-se a la pàgina oficial de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Dades de contacte del Delegat de protecció de Dades

Telèfon 933197800

Por correu electrònic lopd@mutualmedica.com

¿Quina informació bàsica ha de conèixer sobre les dades facilitades a Mutual Mèdica? ¿Quin tractament pot realitzar Mutual Mèdica sobre les mateixes?

Legitimació del tractament

Execució del contracte d’ assegurança.

Gestió administrativa dels serveis sol·licitats.

Compliment de les obligacions contractuals derivades de la normativa asseguradora i altres obligacions legals.

Informació de productes asseguradors i newsletters d’interès per la professió.

Finalitat del tractament

S’ indicarà la finalitat de recollida i es tractaran les dades a cada formulari o document de recollida de dades (sigui el mateix complimentat pel mitjà electrònic o suport físic).

Serà prèviament informat de forma detallada de les finalitats del tractament de les dades.

No obstant, Mutual Mèdica tracta les dades personals sempre que es compleixi com a mínim una de les següents condicions:

1. Que l’interessat hagi donat el seu consentiment, per un o vàries finalitats específiques, como pot ser el cas de la subscripció a newsletters.

2. Que sigui necessari per la prestació dels serveis sol·licitats en funció de l’acord o proposta de serveis acords amb el client.

3. Que sigui necessari pel compliment de les obligacions legals, com pot ser les de tipus fiscal o les relatives a la prevenció del blanqueig de capitals.

4. I també per l’interès legítim de Mutual Mèdica en difondre i promocionar l’ entitat així com els seus productes i serveis mitjançant accions de marketing, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

Destinataris en cas de cessió

No es cediran les dades de caràcter personal en cas que no sigui necessari per a gestionar la subscripció d’ assegurances o la tramitació de prestacions amb les entitats de reassegurança o els assessors mèdics amb els que l’entitat col·labora.

En altres casos excepcionals de cessió, s’informarà prèviament al client, indicant el destinatari i el motiu que fonamenta aquesta cessió, excepte quan sigui per una obligació legal o prèvia sol·licitud d’administracions públiques i tribunals.

Transferències a països tercers o organitzacions Internacionals

Mutual Médica no llevará a cabo transferencias de datos personales fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). En el caso de que el servicio lo requiera lo haría en cumplimiento con las leyes de protección de datos aplicables y con las garantías adecuadas.

Plazo o criterio de conservación de la información

Mutual Mèdica no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En cas que el servei ho requereixi, ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables i amb les garanties adequades.

Revocació del consentiment
Com pot dur a terme aquesta acció?

Es pot revocar el consentiment previ que s’ha mostrat en el moment de la recollida de dades sempre i quan aquest no sigui necessari per l’ execució del contracte.

Enviament d’un escrit per correu postal dirigit a la direcció Via Laietana 31, 08003, de Barcelona a l’atenció del responsable del tractament “MUTUAL MÈDICA MPS A PRIMA FIJA, indicant la revocació del seu consentiment per a la finalitat en concret sobre la que ha facilitat les seves dades. Adjuntar amb la comunicació copia del DNI. Enviar un correu electrònic dirigit a lopd@mutualmedica.com, sol·licitant el dret que es té la voluntat d’exercir. Adjuntar amb la comunicació dades identificatives o còpia del DNI.

Deixar de rebre campanyes comercials per correu electrònic

S’entén per campanya comercial la informació relativa a assegurances i altres serveis que ofereix la mutualitat enviada de forma automatitzada per correu electrònic.

Podrà sol·licitar la baixa per rebre campanyes comercials de forma senzilla mitjançant enllaç a la comunicació rebuda. No és informació comercial tota comunicació que hagi de realitzar la mutualitat de caràcter legal com convocatòries d’assemblees, actes institucionals o qualsevol informació legal relativa a la rendibilitat de les assegurances, característiques tècniques, modificacions contractuals, etc.

Seguretat del tractament, avaluació de l’impacte i disseny tecnològic

Mutual Mèdica aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell adequat al risc, tenint en compte l’estat de la tècnica, les despeses d’aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

Al processar les dades personals, s’observa el principi de privacitat de les dades per disseny/per defecte, per exemple, mitjançant la seudonimització o minimització de les dades personals. Les mesures tècniques i organitzatives es revisen regularment en terminis d’ efectivitat i s’ajusten segons sigui necessari, tenint en compte les últimes novetats tècniques. Això també s’aplica a les mesures tècniques i organitzatives quan es tracti de proveïdors de serveis externs.

Data d’actualització: Juliol de 2018