Politica de privacidad definitiva

Política de Privacitat

MUTUAL MÈDICA, MPS A PRIMA FIXA en endavant, Mutual Mèdica) és una mutualitat especialitzada en la previsió social del metge, que opera a tot Espanya. Així mateix, en virtut del que estableix la Resolució de 24 de juliol de 2007 de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, Mutual Mèdica està autoritzada per actuar com a alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a tots els metges d'Espanya. També és una entitat asseguradora.

Aquesta Política de privacitat s’aplica a www.mutualmedica.com (en endavant, la Web), i als perfils corporatius a les xarxes socials que són titularitat de Mutual Mèdica d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, Mutual Mèdica complirà les premisses establertes a: la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei orgànica, així com les del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i totes les altres regulacions correlatives d'aplicació en vigor a cada moment. Per tant, serà d'aplicació a tot aquell usuari que navegui per la Web, sol·liciti informació mitjançant correu electrònic o a través dels formularis establerts a l'efecte, es subscrigui a la newsletter o es registri com a usuari a la Web i accedeixi als perfils corporatius de Mutual Mèdica a les xarxes socials. D’ara endavant, ens hi referirem com a “l’usuari”. L'informem que determinats serveis que s’ofereixen al lloc Web poden contenir condicions d'ús particulars amb disposicions en matèria de protecció de dades personals que prevalguin sobre aquesta Política de privacitat.

A més, en compliment de la normativa de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, tant en matèria de cookies como en matèria de remissió d’informació comercial o promocional, a continuació l’usuari disposa de la Política de cookies del lloc Web i l’App.

Mutual Mèdica es reserva el dret a modificar aquesta Política de privacitat i, en cas que s’hi introdueixin canvis rellevants, li ho farem saber perquè pugui revisar les modificacions abans de continuar utilitzant els nostres serveis. L'acte de continuar utilitzant els nostres serveis després que publiquem o comuniquem qualsevol modificació en aquesta Política de privacitat significarà que està d'acord amb els canvis.

Qui és el responsable del tractament?

MUTUAL MÈDICA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
CIF: V-08475766
Domicili social: Via Laietana, 31, 08003 de Barcelona.
Telèfon: 933197800
Correu electrònic: infomutual@mutualmedica.com
DPO: lopd@mutualmedica.com
Dret d’informació

Mutual Mèdica informa els usuaris sobre el procediment seguit per recollir les seves dades de caràcter personal i els usos als quals es destinaran.

Informació que recollim

Mutual Mèdica obté les dades personals dels usuaris a través dels següents mitjans:

 1. En visitar o utilitzar la Web.
 2. Mitjançant el registre de l’usuari a través dels diferents formularis habilitats per a mutualistes.
 3. Mitjançant la informació que, com a usuari, subministri a través dels diferents serveis que s’ofereixen a la Web.
 4. Mitjançant petició d’informació o contacte a través del formulari de contacte de la Web.
 5. Mitjançant cookies, tal com s’informa a la Política de cookies.

Ús de les dades personals dels usuaris

Mutual Mèdica comunica als usuaris que les dades personals que faciliti a través de la Web s’incorporaran a un fitxer titularitat de Mutual Mèdica degudament inscrit al Registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i s’utilitzaran amb els següents propòsits, que variaran en funció de l'ús que en faci:

 1. L'ús o la prestació dels serveis, si s'escau previ registre de l'usuari, d'acord amb les condicions generals d'ús de la Web i les condicions particulars de determinats serveis.
 2. Respondre a les consultes o sol·licituds d'informació que pugui fer l'usuari.
 3. Prèvia obtenció del consentiment de l’usuari, l’enviament d’informació sobre serveis, productes i activitats de Mutual Mèdica, i la subscripció a la newsletter de Mutual Mèdica. Així com l’enviament d’informació sobre productes i serveis de tercers amb els quals Mutual Mèdica pugui realitzar col·laboracions en benefici de la seva condició d’usuari.
 4. Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la Web.
 5. Garantir el funcionament tècnic de la Web.
 6. Utilitzar-les per a qualsevol altra finalitat exigida o permesa per la legislació aplicable o per a la qual l’usuari hagi prestat el seu consentiment.

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils (profiling) si l’usuari no ens ha autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, l’informaríem de la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d’aquest processament per a vostè.

Categoria especial de dades personals

No recaptarem ni processarem cap dada personal especialment sensible o inclosa en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que els mateixos usuaris ens les hagin proporcionat explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb la raça o l’origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per a fins exclusius d'identificació d'una persona física, dades de salut, vida sexual o orientació sexual.

Màrqueting directe

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional de Mutual Mèdica, pot donar-se de baixa de les campanyes de màrqueting directe, sense cap càrrec i sense haver de facilitar una justificació, i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquestes finalitats, enviant-nos un correu electrònic a lopd@mutualmedica.com o fent-clic a l’opció d’opt-out (donar-se de baixa) a l'assumpte del correu electrònic. També pot utilitzar el procediment de donar-se de baixa que s’indica a tots els missatges promocionals que rep per part de Mutual Mèdica.

Tingui en compte que donar-se de baixa dels missatges promocionals no l’exclou de rebre informació relacionada amb els contractes que hagi signat amb Mutual Mèdica.

Per què tractem les seves dades de caràcter personal?

Mutual Mèdica pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: A) finalitats comercials legítimes; B) quan hagi donat el seu consentiment; C) quan sigui necessari per complir les obligacions legals i reglamentàries de Mutual Mèdica; i D) segons sigui necessari per al compliment d'un contracte del qual vostè sigui part.

Informació compartida amb tercers

Mutual Mèdica no facilitarà les dades dels usuaris a tercers. No compartirem informació personal, llevat que tinguem el seu consentiment exprés i que considerem de bona fe que està permès per llei, o que cal revelar-la de forma raonable per complir un procediment judicial, incloses, entre d’altres, les citacions per a un judici civil o penal , ordres judicials o altres revelacions obligatòries.

També podem revelar la seva informació personal a un tercer com a part de la venda d’actius de Mutual Mèdica, d’una filial o divisió, o arran d’un canvi de control de l’empresa o d’una de les seves filials, així com per preparar qualsevol d'aquests esdeveniments. Qualsevol tercer a qui transferim o venguem els nostres actius tindrà dret a continuar utilitzant la informació personal i altres dades que ens proporcioni l'usuari, tal com es disposa en aquesta Política de privacitat i en compliment de la legislació vigent.

Podran accedir a les seves dades personals els empleats autoritzats de Mutual Mèdica, o els seus representants que actuïn en nom de Mutual Mèdica, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables.

Mutual Mèdica podrà contractar tercers perquè facilitin els seus serveis (com, per exemple, en tasques de manteniment, anàlisi, auditoria, màrqueting i desenvolupament). Aquestes terceres parts tindran un accés limitat a la informació de l'usuari només per executar aquestes tasques en representació de Mutual Mèdica, i estan obligades davant de Mutual Mèdica a no revelar-la ni utilitzar-la per a d’altres fins, i, en el cas de ser encarregats del tractament, Mutual Mèdica hi haurà subscrit el corresponent contracte amb les seves obligacions pel que fa a la protecció de dades personals.

On es tracten les seves dades personals?

Mutual Mèdica no realitzarà transferències de dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). En cas que es dugués a terme una transferència d'aquest tipus, Mutual Mèdica ho faria en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment del lloc on es recullin o es tractin les seves dades personals, Mutual Mèdica vetlla i garanteix que els proveïdors de serveis mantinguin les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per protegir la informació sobre l’usuari.

Per a més informació sobre l'ús dels models de contracte per part de Mutual Mèdica, es pot posar en contacte amb nosaltres a lopd@mutualmedica.com.

Consentiment de l’usuari

L'enviament de les dades mitjançant l'ús dels formularis electrònics habilitats per Mutual Mèdica a la Web, missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l'usuari a través de la Web i el fet de marcar la casella que apareix a la part inferior de cada formulari amb aquesta Política de privacitat, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Amb aquesta acció, l'usuari manifesta de manera lliure i inequívoca que accepta que Mutual Mèdica tracti les seves dades d'acord amb les finalitats recollides a la Política de privacitat.

L'acceptació de l'usuari perquè les seves dades siguin tractades amb les finalitats que s’indiquen als apartats "Ús de les dades personals dels usuaris" i "Informació compartida amb tercers" té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Mutual Mèdica processa les seves dades personals durant el període necessari per complir les finalitats que estableix aquesta Política de privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per a això ve determinat per:

 • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d'aquesta finalitat.
 • Les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè el pot revocar en qualsevol moment.
 • Períodes d'emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Cal que tingui present que en alguns casos Mutual Mèdica està obligada a conservar certes dades sobre vostè.

Requisits per a l’usuari

L'usuari és l'únic responsable de les dades que faciliti a la Web i de notificar qualsevol variació sobre les mateixes. Llevat que ens comuniqui el contrari, Mutual Mèdica entén que les dades no han estat modificades.

Els serveis, l’accés als continguts i l’oferta de productes de la Web es dirigeixen exclusivament a majors de 18 anys, de manera que qualsevol persona que lliuri les seves dades personals manifesta tenir aquesta edat. Queda prohibit el seu ús per a la comunicació de dades personals a persones menors d'edat.

Seguretat i confidencialitat

Mutual Mèdica manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades que requereix la normativa de protecció de dades d'aplicació i en vigor a cada moment, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través de la Web.

En qualsevol cas, Mutual Mèdica prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant a l’hora de dissenyar el sistema de processament de les dades com en el moment del mateix processament, per tal de preservar la seguretat i impedir processaments no autoritzats. No obstant això, tot i la implementació diligent d'aquestes mesures, l'usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a la informació que pugui facilitar sobre dades de salut, se li comunica que serà xifrada, tractada i custodiada amb processos d'anonimització i estàndards de seguretat que permeten garantir la seva íntegra confidencialitat.

Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

L'usuari podrà exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè pot preguntar a Mutual Mèdica si aquesta associació tracta les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes o completar les que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: Mutual Mèdica deixarà de tractar les dades personals, si no és que s’han de continuar tractant per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, Mutual Mèdica li facilitarà el traspàs de les dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les dades personals.

Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l'usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s'integrin en el seu perfil seran cancel·lats. Així mateix, en cas que l'usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè Mutual Mèdica pugui prestar els serveis del lloc Web, Mutual Mèdica es veurà obligada a donar per finalitzada la seva relació amb l'usuari, i procedirà a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part d'aquest.

En aquest sentit, podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o còpia escanejada del DNI, dirigint un escrit a MUTUAL MÈDICA, MPS A PRIMA FIXA a l’adreça Via Laietana, 31, 08003 de Barcelona, o bé a la següent adreça de correu electrònic:  
lopd@mutualmedica.com

Si l’usuari vol deixar de rebre la newsletter, es podrà donar de baixa directament a través de l’última newsletter que rebi, o a través de 
lopd@mutualmedica.com

En cas que vulgui formular algun suggeriment o comentari en relació amb la Política de privacitat, pot dirigir un escrit a Mutual Mèdica a l’adreça Via Laietana, 31, 08003 de Barcelona, o bé a la següent adreça de correu electrònic: lopd@mutualmedica.com

Reclamació davant de l’autoritat de control: Si vostè considera que hi ha un problema amb la forma com Mutual Mèdica està tractant les seves dades personals i que ho fa de forma inadequada, pot dirigir les seves reclamacions al DPO de Mutual Mèdica o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Accés a través de Facebook

La connexió a través de Facebook és un servei de Facebook, Inc ("Facebook"). Si utilitza la connexió a través de Facebook per registrar-se a l'App MIRIAL, Mutual Mèdica processarà i emmagatzemarà les dades que transmeti només a efectes de registre. L'ús de la connexió a través de Facebook està subjecte a les polítiques de privacitat i els termes d'ús de Facebook. Quan es fa servir la connexió a través de Facebook, el seu perfil i les dades públiques disponibles a Facebook es transfereixen a Mutual Mèdica. L'usuari pot obtenir la informació relativa a la finalitat i l'abast de la captació de dades i el posterior tractament i utilització de les dades per part de Facebook, així com els drets i les possibilitats de configuració a l'efecte de protegir la seva privacitat a les  Polítiques de protecció de dades de Facebook. Si no està d'acord amb la transferència de dades, utilitzi el compte MIRIAL de Mutual Mèdica com a inici de sessió en lloc d'usar la connexió a través de Facebook.

Política de privacitat a les xarxes socials

Mutual Mèdica informa els usuaris que ha procedit a crear un perfil corporatiu a les xarxes socials Twitter i LinkedIn, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

L'usuari que disposa d'un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Mutual Mèdica, mostrant així interès en la informació que es publiqui a la xarxa, facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades al seu perfil per part de Mutual Mèdica.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. No hi ha cap vincle entre Mutual Mèdica i les xarxes socials, de manera que l'usuari haurà d’acceptar la seva política d'ús i condicions tan bon punt hi accedeixi i/o validi els seus avisos i termes i condicions en el procediment de registre.

Mutual Mèdica realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Mutual Mèdica.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.
 • L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que ja no l’interessin, i restringir amb qui comparteix les seves connexions. Per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Enllaç a altres llocs web

Als llocs web de Mutual Mèdica hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingui present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d'aquests llocs web, ni som responsables de les seves polítiques de privacitat. Li recomanem que tingui en compte i llegeixi les polítiques de privacitat de tots els llocs que visiti. Recordi que el que s'indica en aquesta Política de privacitat només regeix per a les dades recollides o tractades per Mutual Mèdica.

Modificació d'aquesta Política de privacitat

Mutual Mèdica es reserva el dret a modificar la present Política de privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels usuaris de la Web. En tot cas, informarà prèviament els usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l'usuari que procedeixi a la lectura de la Política de privacitat de la Web cada vegada que hi vulgui accedir.

Integritat

En cas que una clàusula de la present Política de privacitat sigui anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades i conservaran plenament la seva validesa i vigència.