Capçalera Òrgans de Govern

MUTUAL MÈDICA

Òrgans de Govern

Header Blau Òrgans de Govern

Assemblea General

L’Assemblea General és la reunió dels mutualistes per a deliberar i establir acords, entre els quals destaquen el nomenament, la ratificació i la revocació dels membres del Consell d’Administració, així com valorar i censurar o aprovar la gestió social i els comptes anuals de l’exercici. Així mateix, aprova nous reglaments o canvis en els que ja existeixen, a més de les modificacions dels estatuts. Hi participen tots els mutualistes de l’entitat.

Publicador de continguts

Consell d’Administració

El Consell d’Administracio és l’òrgan de representació, govern i gestió de Mutual Mèdica, i té com a funcions fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de l’entitat, a més de nomenar els càrrecs de direcció de la mutualitat. Està format per metges, que vetllen per oferir els productes i serveis que el col·lectiu necessita.

Membres del Consell d'Administració d'esquerra a dreta i de baix a dalt: Dra. M. Asunción Torrents, Dr. Lluís A. Morales, Dr. José Ignacio Catalán, Dr. Lluís Castells, Dr. Martí Vidal, Dr. Miquel Vilardell, Dr. Alejandro Andreu, Dra. M. Teresa Maristany, Dr. Fernando Rivas, Dr. Javier Mareque, Sra. Ana Baro, Dra. Rosa M. Boyé i Dr. Santiago Aguadé.

President

Dr. Lluís A. Morales Fochs

Vicepresident

Dr. José Ignacio Catalán Ramos

Secretària

Dra. M. Asunción Torrents Fernández

Vicesecretari

Dr. Alejandro Andreu Lope

Tresorer

Dr. Lluís Castells Fusté

Comptador

Dr. Javier Mareque Bueno

Vocals

Dr. Santiago Aguadé Bruix
Sra. Ana Baro Casamajó
Dra. Rosa M. Boyé de la Presa
Dra. Teresa Maristany Daunert
Dr. Fernando Rivas Navarro
Dr. Martí Vidal Mañas
Dr. Miquel Vilardell Tarrés

Vocals en representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Dr. Lluís Esteve Balagué
Dr. Josep Maria Benet Martí

Vocals en representació del Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Dr. Ramón Mur Garces

Vocals en representació del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Dr. Carles Recasens Laguarda

Vocals en representació del Col·legi Oficial de Metges de Girona

Dr. Josep Vilaplana Birba

Vocals en representació del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Dr. Sergi Boada Pie

Vocals en representació del Col·legi Oficial de Metges de Cantàbria

Dr. Francisco Javier Hernández de Sande de Prada

Comissió Permanent

És l’òrgan que tracta la resolució dels assumptes de tràmit i de preparar els Consells d’Administració. Està format per membres amb càrrec del Consell d’Administració.

Membres de la Comissió Permanent d'esquerra a dreta i de baix a dalt: Dr. Lluís A. Morales, Dr. José Ignacio Catalán, Dra. M. Asunción Torrents, Dr. Lluís Castells, Dr. Javier Mareque i Dr. Alejandro Andreu.

President

Dr. Luis A. Morales Fochs

Secretària

Dra. M. Asunción Torrents Fernández

Tesorer

Dr. Lluís Castells Fusté

Vicepresident

Dr. José Ignacio Catalán Ramos

Vicesecretari

Dr. Alejandro Andreu Lope

Comptador

Dr. Javier Mareque Bueno

Comissió d’Auditoria i Control

La Comissió d’Auditoria i Control serveix com a canal de comunicació entre el Consell d’Administració i els auditors. Avalua els resultats de cada auditoria i les respostes de l’equip de gestió a les seves recomanacions. Així mateix, comprova l’adequació i la integritat dels sistemes de control intern, examina el compliment de les regles de govern de Mutual Mèdica i planteja les propostes necessàries per a millorar-les. Està formada per consellers electes, mutualistes elegits en Assemblea i un professional extern.

Membres de la Comissió d'Auditoria i Control d'esquerra a dreta i de baix a dalt: Sra. Ana Baro, Dr. Santiago Aguadé i Dr. Miquel Vilardell.

Presidenta

Sra. Ana Baro Casamajó

Secretari

Dr. Santiago Aguadé Bruix

Conseller

Dr. Miquel Vilardell Tarrés

Comissió d’Inversions

La Comissió d’Inversions és l’òrgan delegat del Consell d’Administració que li ofereix suport en els assumptes relacionats amb les finances i que vetlla pel compliment de la política de d’inversions de l’entitat. Està formada per consellers electes.

Membres de la Comissió d'Inversions d'esquerra a dreta: Dr. Javier Mareque, Dr. Lluís Castells i Dr. Martí Vidal.

President

Dr. Lluís Castells Fusté

Secretari

Dr. Martí Vidal Mañas

Conseller

Dr. Javier Mareque Bueno

Comissió d’Assegurances i Prestacions

La Comissió d’Assegurances i Prestacions té com a finalitat adjudicar les prestacions de les assegurances de vida; assessorar en la gestió de les assegurances de mutualistes (altes, ampliacions, acceptació o no de prestacions, etc.). Està formada per consellers electes del Consell d’Administració.

Membres de la Comissió d'Assegurances i Prestacions d'esquerra a dreta i de baix a dalt: Dra. M. Asunción Torrents, Dr. José Ignacio Catalán, Dr. Miquel Vilardell, Dra. Rosa M. Boye, Dr. Alejandro Andreu, Dra. Teresa Maristany, Dr. Fernando Rivas i Dr. Santiago Aguadé.

Presidenta

Dra. M. Asunción Torrents Fernández

Consellers

Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dr. Alejandro Andreu Lope
Dra. Rosa M. Boyé de la Presa
Dr. José Ignacio Catalán Ramos
Dr. Fernando Rivas Navarro
Dr. Miquel Vilardell Tarrés
Dra. Teresa Maristany Daunert

Comissió d'Estratègia, Innovació i RSC

La Comissió d'Estratègia, Innovació i Responsabilitat Social Corporativa és un òrgan de caràcter informatiu i consultiu, sense funcions executives, amb facultats de suport i assessorament al Consell d'Administració. Entre les seves funcions es troben proposar i valorar les diferents alternatives estratègiques a adoptar per l'entitat i fer seguiment de la gestió dels plans estratègics en curs; assessorar i proporcionar suport en qüestions relacionades amb la innovació, realitzant anàlisis i seguiment dels projectes d'innovació, garantint la seva adequada implantació i desenvolupament, i assessorar sobre el disseny de la cultura i dels valors corporatius, incloent estratègia de pràctiques de negoci responsable i de sostenibilitat.

Presidenta

Dra. M. Asunción Torrents Fernández

Consellers

Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dr. José Ignacio Catalán Ramos
Dr. Lluís Castells Fusté
Dr. Alejandro Andreu Lope
Dr. Javier Mareque Bueno
Dra. Ramon Mur Garces
Dr. Josep Vilaplana Birba

Direcció General

La Direcció General porta la gestió de l’entitat, en dependència del Consell d’Administració. En concret, és la responsable de la gestió econòmica i del compliment de la normativa dels objectius fixats pel Consell i és responsable de l’organització interna i de la direcció del personal.

Director General

Sr. Antonio López López

Subdirectora General

Sra. Sandra Cantos López

Servei d’Atenció al Client (SAC)

El SAC atén les consultes, les queixes i reclamacions dels mutualistes assegurats, beneficiaris o drethavents contra els acords de la mutualitat.

Responsable del SAC

Sr. Luis AlmajanoConsulta els nostres Estatuts Socials des d'aquí

Descarregar Estatuts