Nova normativa IRPF 2021

Com afecta als metges la Llei de Pressupostos Generals 2021

 

La Llei de Pressupostos Generals de 2021 inclou modificacions rellevants en l'IRPF per als denominats "sistemes de previsió social", entre els quals es troben les assegurances de Mutual Mèdica.

A continuació, detallem les novetats -algunes de les quals poden afectar els nostres mutualistes-.

 

En l'ámbit de l'IRPF, amb efectes 1 de gener de 2021:

 

  • Per a aquells mutualistes que utilitzen les assegurances de Mutual Mèdica per complementar la seva jubilació a la manera d'un pla de pensions: s'ha modificat el límit de reducció en base imposable per aportacions a sistemes de previsió social individuals (plans de pensions, PPA’s, etc.), que fins ara era de 8.000 €. Amb la nova regulació, aquesta reducció es limita a 2.000 € l'any.
  • Els metges que ens utilitzen com a alternativa al RETA podran continuar desgravant-se les aportacions a Mutual Mèdica com a despesa de l'activitat, amb el límit de la quota màxima establerta per llei i que, actualment, és de 14.944,80 € anuals.
  • D'altra banda, notar que les aportacions a sistemes de previsió social d'empresa augmenten el seu límit de desgravació anual fins als 10.000 € anuals.

 

En el cas particular dels metges jubilats del Règim General de la Seguretat Social que segueixen en exercici de l'activitat per compte propi:

 

  • Sigui quin sigui el règim a l'empara del qual realitzen aquesta activitat, és a dir, alta en Mutual Mèdica, en el RETA o bé sense alta a cap règim públic per no ser obligatori, s'ha introduït una nova cotització, aplicable des de gener de 2021, que consisteix en el 9% de la base mínima de cotització al RETA i que no és computable a efectes de prestacions (d'aquí que es califiqui com “de solidaritat”). Aquesta cotització es detraurà, directament, de la pensió mensual del jubilat.
  • Afegir que no es qüestiona, en cap moment, la compatibilitat de l'exercici de la professió per compte propi amb el cobrament del 100% de la pensió, que continua amb la mateixa regulació que fins ara. 

 

Per als metges que tenen l'alternativa al RETA amb Mutual Mèdica:

 

  • Les mutualitats alternatives han d'informar a la Seguretat Social, a partir del mes de març, d'aquells mutualistes que tenen contractada la cobertura alternativa al RETA i s'haurà d'informar mensualment de les altes i les baixes.

 

 

Si encara tens dubtes, pots contactar amb la teva mutualitat en el 900 82 88 99 o a infomutual@mutualmedica.com.