“Existeixen molts premis d’investigació, però no n’hi ha tants que se centrin en recerques d’aplicació clínica pràctica”, J.A. Bellón, Accèssit del Premi Dr. Font

El guanyador del Segon Accèssit del Premi Dr. Font 2017 indica que “quan els premis tenen en compte per a la seva valoració que la investigació estigui publicada en una revista d’alt impacte (com és el Premi Dr. Font), s’està garantint que ja hagi estat avaluada per un planter nombrós de revisors independents i experts”.

Dr. Juan Ángel Bellón Saameño

Centro de Salud El Palo, Málaga Especialidad: Medicina Familiar y Comunitaria


“Existeixen molts premis d’investigació, però no n’hi ha tants que se centrin en recerques d’aplicació clínica pràctica”, J.A. Bellón, Accèssit del Premi Dr. Font

En què consisteix la seva investigació, que ha obtingut el Premi Dr. J. Font? Podria resumir-nos quan, on i com es va portar a terme aquest treball: inici, posada en marxa, resultats, etc.?

L’estudi “predictD-CCRT” és un assaig clínic que s’ha publicat al 2016 en la prestigiosa revista “Annals of Internal Medicine”. El seu objectiu principal va ser saber si una senzilla intervenció de prevenció, la intervenció “predictD”, facilitada pels metges de família en els centres de salut, podria activar i donar poder a les persones de tal forma que aquestes evitaran l’aparició de la depressió en les seves vides. En aquest estudi han participat investigadors espanyols de la Red de Investigación en Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (redIAPP), del University College of London (UCL) del Regne Unit i de la Universitat de Sydney, sent liderat pel nostre grup d’investigació de Màlaga. Aquest projecte va ser finançat pel ISCIII, els Fons FEDER Europeus, la Consergeria de Salut de la Junta d’Andalucia i la redIAPP. L’assaig clínic va començar el reclutament en 2011 i es va portar a 70 centres de salut de Màlaga, Granada, Jaén, Barcelona, Saragossa, Bilbao i Valladolid, participant 140 metges de família i 3.326 pacients d’atenció primària. El seguiment va ser de 18 mesos. Els pacients que van realitzar el programa de prevenció predictD van aconseguir evitar l’inici d’episodis nous de depressió major en un 23%, i també els d’ansietat en la mateixa proporció, respecte a aquells altres que van seguir les seves cures habituals en el centre de salut.

Què ha aportat aquest treball al món de la ciència, d’una banda, i als pacients amb aquest problema de salut, de l’altra?

El més destacable és que la intervenció “predictD” aporta una forma de prevenir la depressió innovadora i completament diferent d’allò investigat fins ara. El programa de prevenció “predictD” és molt senzill i aprofita els recursos que els metges de família i els pacients ja tenen. Els metges de família tot just necessiten un breu taller de formació i els pacients només han de realitzar una visita de 10 minuts amb el seu metge de família cada 6 mesos; mentre que els programes de prevenció de la depressió avaluats fins ara els solen portar a terme especialistes en salut mental, implicant una major complexitat i duració de la intervenció (6-12 sessions setmanals de 45-60 minuts) i per tant majors costos. El nostre grup d’investigació va ser el primer en el món en desenvolupar i validar un algoritme de risc per predir la depressió en el futur, l’algoritme “predictD”, i la seva validesa és tan bona o inclús una miqueta millor que els que utilitzem habitualment a les consultes d’atenció primària per predir l’aparició de malalties cardiovasculars. Els pacients omplen un breu qüestionari sobre factors de risc per a la depressió i l’ordinador realitza de forma instantània els càlculs necessaris per donar de forma individualitzada la probabilitat de patir un episodi de depressió major a l’any següent. També es genera un informe individualitzat sobre la presència de factors de risc modificables per a la depressió. Aquesta informació se la comunica el metge de família al seu pacient i en la visita s’intenta consensuar entre metge i pacient un pla personalitzat per prevenir la depressió en aquest pacient en particular. S’ha de tenir en compte que la depressió major va ocupar l’any 2015 el tercer lloc en “càrrega de malaltia” (anys viscuts amb discapacitat) entre totes les malalties i que els estudis prediuen que per a l’any 2030 ocuparà el primer lloc en els països desenvolupats. A més, els tractaments actuals per a la depressió, per diferents motius, només aconsegueixen reduir la càrrega de malaltia de la depressió en un 30%.

A Espanya es produeixen anualment més d’un milió de casos nous de depressió major. L’Atenció Primària és un lloc idoni per a portar a terme aquest tipus de prevenció perquè per les nostres consultes passa molta població no deprimida però amb factors de risc per a la depressió. Si la intervenció predictD fos escalable a tota la població espanyola susceptible, amb la seva efectivitat actual aconseguiria evitar al voltant de 250.000 casos nous de depressió major. Això, des del punt de vista de la salut pública, tindria molta rellevància. Actualment estem treballant en un nou projecte perquè la intervenció predictD incrementi tant la seva efectivitat com la seva escalabilitat i implementació a la població.

Què pensa d’iniciatives com la del Premi Dr. Josep Font?

Existeixen molts premis d’investigació, però no n’hi a tants que se centrin en investigacions d’aplicació clínica pràctica. A més, quan els premis tenen en compte per a la seva valoració que la recerca estigui publicada en una revista d’alt impacte, d’alguna forma s’està garantint que la investigació ja ha estat avaluada per un planter nombrós de revisors independents i experts en el tema.

Com va conèixer l’existència del Premi Dr. Josep Font i per quines raons es va presentar al concurs?

Al nostre Institut d’Investigació de Màlaga, l’IBIMA, hi ha dues persones que s’encarreguen de buscar i estudiar totes les convocatòries d’investigació, públiques i privades. Aquestes persones, amb les quals venim treballant fa molts anys, coneixen perfectament les característiques del nostre grup i periòdicament ens envien tota l’oferta, recomanant-nos aquelles que millor s’adapten a les nostres característiques. D’aquesta manera ens va arribar l’oferta del Premi Dr. Josep Font. Aquest premi està obert a tot l’estat espanyol, se centra en articles originals publicats en revistes d’alt impacte i el tema i resultat de la investigació ha de ser clarament d’aplicació clínica pràctica. La nostra línia d’investigació té una alta aplicabilitat clínica pràctica, ja que gira entorn a tres grans eixos: 1) la generació d’evidències en la prevenció de malalties mentals comuns, mitjançant la realització de revisions

Invite a sus compañeros de profesión a solicitar este premio.

El premio de investigación Dr. Josep Font tiene un gran prestigio y un elevado nivel científico que se va incrementando año tras año. Aquellos investigadores clínicos cuyas investigaciones tengan una clara vocación de aplicación práctica, tienen en este premio una gran oportunidad de reconocimiento.