El V Premi Dr. Josep Font aconsegueix millorar la supervivència de pacients amb cirrosi i hemorràgia per varius esofàgiques amb una nova tècnica terapèutica

El V Premi Dr. Josep Font ha recaigut sobre el Dr. Juan Carlos García-Pagán, del servei d'Hepatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, per l'article de recerca "Ús precoç de TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shiunt, per les seves sigles a l'anglès -derivació portosistèmica percutània intrahepàtica-) en pacients amb cirrosi i hemorràgia per varius esofàgiques", publicat l'any passat a The New England Journal of Medicine, amb un factor d'impacte de 53,48.

Early Use of TIPS in Patients with Cirrhosis and Variceal Bleeding

Dr. Juan C. García Pagán

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

El V Premi Dr. Josep Font aconsegueix millorar la supervivència de pacients amb cirrosi i hemorràgia per varius esofàgiques amb una nova tècnica terapèutica

L'article guardonat amb el Premi Dr. Josep Font 2011 porta com a títol "Ús precoç de TIPS (Transjugular Intrehepatic Portosystemic Shiunt, per les seves sigles en anglès)" En què consisteix aquestes patologies i quina és la seva prevalença i situació en el nostre entorn?

L'hemorràgia digestiva per ruptura de varius esofàgiques és una complicació freqüent en els pacients amb cirrosi hepàtica, que requereix ingrés i tractament hospitalari en unitats especialitzades. Aproximadament un 20% de los pacients que la pateixen moriran com a conseqüència d'aquesta hemorràgia.

En què consisteix concretament la recerca que ha guanyat el Premi Dr. Josep Font 2011?

Fins a l'actualitat el tractament estàndard que es disposa per a l'hemorràgia per varius consisteix a aplicar tractament amb fàrmacs vasoactius (fundamentalment somatostatina o terlipresina) associat a tractament endoscòpico de les varius (idealment lligadura). Aquest tractament combinat és molt eficaç, però no en el 100% dels casos. Així, en un 20% de pacients aquest tractament fracassa i s'han d'utilitzar mesures de rescat amb el TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosustemic Shiunt, per les seves sigles en anglès –derivació portosistèmica percutània intrahepàtica-). En aquesta situació de rescat, el malalt habitualment ha presentat ja un greu deteriorament de la seva funció hepàtica o ha presentat altres complicacions greus (infeccions, insuficiència renal...) i malgrat que el TIPS aconsegueix controlar l'hemorràgia pràcticament en el 100% dels casos, el malalt acaba morint. Des de fa anys diferents estudis han tractat d'identificar característiques clíniques que permetin identificar pacients amb alt risc de fracàs del tractament estàndard i que, per això, tinguin una elevada probabilitat de morir. El nostre estudi va seleccionar aquest grup de pacients amb alt risc de fracàs, utilitzant la gravetat de la malaltia hepàtica avaluada per la classificació de Child i la presència d'hemorràgia activa en el moment de l'endoscòpia, que són les variables clíniques més freqüentment identificades com a predictives de fracàs. En aquests pacients d'alt risc vam poder demostrar que la utilització del TIPS el més precoçment possible després del seu ingrés millora de forma substancial el control de l'hemorràgia i, més important encara, aconsegueix una major supervivència que l'ús del tractament estàndard amb fàrmacs i lligadura, reservant únicament el TIPS com a tècnica de rescat.

L'any 2010 aquesta investigació es va publicar a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, com es va aconseguir?

Des del principi, a l'hora d'analitzar els resultats del nostre estudi vam entendre que podrien suposar un canvi en la pràctica clínica en el tractament d'aquests pacients i per això creiem que el nostre treball podria tenir una bona acollida en una revista d'alta difusió com New Eng J Med.

L'objectiu del Premi Josep Font és guardonar l'autor d'un treball de recerca que tingui aplicació en la pràctica mèdica, de quina manera pensa vostè que compleix el seu projecte aquest requisit?

La nostra recerca té una important aplicació clínica ja que proposa una nova actitud terapèutica. Es tracta d'aplicar un tractament més invasiu però també més eficaç a aquells pacients que per les seves especials característiques clíniques tenen un molt elevat risc que els tractaments habitualment acceptats i utilitzats fracassin. Amb això, s'aconsegueix evitar el fracàs i millorar la supervivència d'aquesta població de pacients

Què ha aportat o poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients amb aquestes patologies, de l'altra?

Des del punt de vista científic confirmen que els tractaments dels nostres pacients cada vegada més han d'individualitzar-se d'acord a les característiques clíniques d'aquests. Existeixen pacients que tenen un risc baix i en què l'hemorràgia és fàcilment tractable, però altres de risc elevat que requereixen tractaments molt eficaços tot i que puguin tenir un major cost i siguin més invasius. El fet d'aplicar el TIPS precoçment després de diagnosticar una hemorràgia per varius en pacients d'alt risc s'associa a una clara milloria en la seva supervivència.

Quin és el seu punt de vista sobre la situació de la recerca mèdica al nostre país en relació a la resta de països del nostre entorn? I més concretament en l'àmbit de l'Hepatologia?

La recerca mèdica al nostre país es troba en una situació molt bona i clarament ascendent. L'hepatologia és probablement una de les branques mèdiques en què aquest fet es compleix de forma més eficaç. Són preocupants les retallades que s'han viscut en aquests últims anys i que, si perduren o s'agreugen, podrien fer un mal difícil de recuperar a la investigació mèdica del nostre país.

Aquest premi representa un reconeixement al treball i la dedicació d'un grup de metges que creiem que no només és important realitzar una bona medicina en el dia a dia, sinó també intentar avançar per a millorar els tractaments dels nostres pacients.

Aquest premi representa un reconeixement al treball i la dedicació d'un grup de metges que creiem que no només és important realitzar una bona medicina en el dia a dia, sinó també intentar avançar per a millorar els tractaments dels nostres pacients.

Actualment té algun projecte de recerca en marxa?

A l'actualitat seguim treballant en diferents aspectes relatius al tractament, fisiopatologia i diagnòstic de la hipertensió portal i l'hemorràgia digestiva per varius esofàgiques en pacients amb cirrosi hepàtica i també a altres malalties hepàtiques més rares que cursen amb hipertensió portal, com en la síndrome de Budd-Chiari o la trombosi portal.