El 1r accèssit de la Beca es pregunta per què existeixen respostes dispars entre els malalts de càncer de pulmó davant la radio i la quimio

El Dr. Javier Peinado ha estat el guanyador del primer accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2015 pel treball d'investigació "Radiobiologia molecular del Càncer de Pulmó: identificació de factors radiosensibilitzants", que es portarà a terme a l'Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla.

Fundación Mutual Médica

El 1r accèssit de la Beca es pregunta per què existeixen respostes dispars entre els malalts de càncer de pulmó davant la radio i la quimio

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte d'investigació?

Els pacients afectats per Càncer de Pulmó de Cèl·lules No Petites (CPCNP), en el seu estadi localment avançat, són tractats comunament con una combinació de radioteràpia i quimioteràpia basada en platí. Aquest abordatge suposa una aproximació no personalitzada d'aquesta letal entitat patològica, amb resultats poc encoratjadors. Malgrat això, existeixen respostes molt dispars entre pacients. El meu projecte se centra en la caracterització molecular de la resposta d'aquests tumors a la radiació amb la intenció d'aprofundir en els possibles mecanismes que intervenen en aquesta dispar resposta terapèutica i tractar de trobar biomarcadors amb potencial aplicabilitat en la clínica.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

El món de la biologia molecular del càncer centrat sobre els efectes de la radiació en aquesta i altres neoplàsies no ha experimentat un desenvolupament similar al de la investigació amb fàrmacs. Aquesta carència d'inversió, i potser d'interès, ha portat a un ús no racional de la radiació i ha mantingut la seva indicació en quasi un 70% de tots els pacients neoplàsics, però sense aprofundir en els mecanismes cel·lulars implicats en els seus més que reconeguts efectes terapèutics. La nostra feina ajudarà per tant a millorar els coneixements sobre Biologia Molecular de la radiació en Càncer.

Centrats sobre els pacients, ens permetrà continuar aprofundir en les claus que porten a una resposta dispar als tractaments i permetran disposar de més marcadors predictius que ens ajudin a la pressa de decisió i a plantejar el millor esquema terapèutic adaptat a cada persona afectada por aquesta entitat patològica.

De quina manera pot ajudar-lo el pressupost de què està dotat el premi que li ha concedit Mutual Mèdica?

Aquest premi permetrà sufragar part de les importants despeses que s'associen a tot treball d'orientació bàsica-traslacional en càncer.

Com descriuria la situació de la investigació mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Tal i com es descriu a m molts fòrums científics, la situació de la investigació a Espanya passa per mals moments. La generació de centres d'alta excel·lència amb importants i nombroses fites s'acompanya d'una precarietat laboral del personal investigador i això repercuteix i posa en perill la continuïtat d'aquesta producció científica, amb un gran èxode de les millors ments sense garanties de retorn. Centrats sobre investigació mèdica/biomèdica, considero que no existeix una distribució justa dels recursos econòmics públic/privats que garanteixi la continuïtat d'alguns grups d'investigació "estables". Més que mai, els metges implicats en investigació bàsica-traslacional han de fer un esforç extra juntament amb els investigadors bàsics per maximitzar resultats minimitzant despeses. Desconec de forma directa la situació a altres països de l'entorn europeu, però suposo que, com amb les condicions normals del metge, la precarietat no serà tan protagonista com al nostre país.

Convidi els seus companys de professió a participar en aquest premi.

La participació en una convocatòria competitiva per accedir a un premi de recerca sempre suposa un repte personal i una oportunitat per emprendre un camí nou juntament amb el teu projecte. Ser premiat reconeix un esforç i porta al jove investigador al camp de la motivació, una cosa summament infravalorada pel sistema, però fonamental per continuar creixent com a metge assistencial i endinsar-se en el món de la investigació mèdica. Mutual Mèdica brinda una magnífica i excepcional oportunitat per al futur professional dels metges més joves que troben sempre una molt escassa oferta de finançament per als seus projectes inicials.