El primer accèssit de la Beca Mutual Médica 2012 planteja una nova forma de saber quins pacients tenen major risc d’evolucionar desfavorablement en el cas de malalties isquèmiques

La Dra. Núria Farré investigarà en l'Hospital Joan XXIII de Tarragona un nou biomarcador pronòstic en pacients amb cardiopatia isquèmica. Aquest projecte de recerca, sota el títol "Nivell circulant de Follistatin like-1 com a marcador pronòstic en pacients amb cardiopatia isquèmica", li ha valgut el primer accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2012.

Fundación Mutual Médica

Dra. Núria Farré

Hospital Joan XXIII de Tarragona

El primer accèssit de la Beca Mutual Médica 2012 planteja una nova forma de saber quins pacients tenen major risc d’evolucionar desfavorablement en el cas de malalties isquèmiques

En què consisteix concretament i de forma resumida el teu projecte d'investigació?

Les malalties isquèmiques del cor (angina estable i síndrome coronària aguda) són una de les principals causes de mortalitat. Les millores en el tractament d'aquestes patologies han disminuït la seva mortalitat, però identificar als pacients amb major risc de presentar mala evolució en el futur és crucial, perquè són els que més se beneficiaran d'un tractament invasiu. Recentment s'ha descrit un nou biomarcador anomenat Follistatin like-1 (Fstl1) que té un paper prometedor com a marcador pronòstic. D'altra banda, el nostre objectiu és estudiar el possible paper de la Follistatin like-1 (Fstl1) com a biomarcador pronòstic en l'angina estable i la síndrome coronària aguda. Per això, analitzarem les mostres de sang recollides en pacients als quals s'ha realitzat una coronariografia al nostre hospital i estudiarem què relació té aquest nou biomarcador a estudi amb el pronòstic a curt i llarg termini dels nostres pacients.

¿Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, y als pacients, de l'altra?

Malgrat que s'han descrit diversos marcadors que són pronòstics en la cardiopatia isquèmica tant estable (angina estable) com inestable (síndrome coronària aguda), el nou marcador que es proposa avaluar en aquest estudi és de fàcil detecció en el laboratori i amb un cost similar a altres marcadors utilitzats rutinàriament. La seva importància radica en què aquest biomarcador tradueix un mecanisme patològic diferent als utilitzats fins a la data, amb potencial valor pronòstic additiu a aquells que ja coneixem, i que és una diana potencial de tractament en aquests pacients, ja demostrat en estudis preclínics.

De quina manera pot ajudar-te el pressupost de què està dotat el premi que t'ha concedit Mutual Mèdica?

Les opcions d'aconseguir finançament per realitzar recerca al nostre país són limitades, sobretot per als investigadors que comencem la nostre carrera. Per tant, la possibilitat d'obtenir una beca com la que ofereix Mutual Mèdica és una oportunitat immillorable per els metges que acabin la seva especialització per iniciar-se en el camp de la recerca.

Com descriuries la situació de la investigació mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

A causa de la situació actual en què els recursos destinats a la investigació per part de l'Estat han disminuït, la possibilitat de realitzar investigació mèdica al nostre país és molt limitada i clarament inferior a països del nostre entorn. Per això, és d'agrair a les entitats privades com Mutual Mèdica la possibilitat d'aconseguir finançament per a recerca mèdica.

Convida als teus companys de professió a sol·licitar aquest premi.

Jo recomanaria a tots els meus companys que sol·licitin aquest premi ja que és una oportunitat immillorable per iniciar-se en el camp de la investigació mèdica.