“La inserció d’un senzill pessari cervical no invasiu en dones amb alt risc de part prematur redueix un 75% la probabilitat que s’avanci el naixement” – Dra. María M. Goya, guanyadora del Premi Dr. Font Imprimeix

El pessari cervical és un simple anell de silicona, de baix cost, no invasiu, que s'introdueix per via vaginal a voltant del coll uterí. Va ser l'instrument clau per portar a terme la recerca, l'article de la qual va signar com a primera autora la Dra. María M. Goya a The Lancet, revista de reconegut prestigi científic a tot el món, sota el títol "Cervical pessary in pregnant women wirh a short cérvix (PECEP): an open-label randomised controlled trial" (Pessari cervical en gestants amb cèrvix curt -PECEP-Pessari Cervical per Evitar la Prematuritat-: assaig clínic multicèntric aleatoritzat obert). Article que li ha valgut el Premi Dr. Font 2013.

“La inserció d’un senzill pessari cervical no invasiu en dones amb alt risc de part prematur redueix un 75% la probabilitat que s’avanci el naixement” – Dra. María M. Goya, guanyadora del Premi Dr. Font

Dra. María M. Goya Canino

HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA

“La inserció d’un senzill pessari cervical no invasiu en dones amb alt risc de part prematur redueix un 75% la probabilitat que s’avanci el naixement” – Dra. María M. Goya, guanyadora del Premi Dr. Font

En què consisteix concretament i de forma resumida el projecte de recerca que va permetre l'article premiat?

Es tracta del primer assaig clínic aleatoritzat realitzat en gestants per a la prevenció del part prematur mitjançant el pessari cervical. Aquest estudi ha estat liderat per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i pel Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), però ha comptat amb la col·laboració d'altres cinc hospitals espanyols (Hospital Materno-Infantil de Les Palmes de Gran Canària, Hospital de Fuenlabrada, Hospital Sant Joan de Reus, Hospital Son Llatzer i l'Institut Universitari Dexeus). Durant el període d'estudi, a 18.235 dones amb embaràs únic se les va  convidar a la realització d'una ecografia transvaginal per mesurar la longitud cervical durant l'ecografia del segon trimestre. De totes elles, 11.875 van acceptar i, d'aquest grup, 726 dones tenien el cèrvix curt (6%). D'aquest grup, només 385 pacients (53%) van acceptar participar en l'assaig clínic. Es van assignar les pacients de manera aleatòria al grup pessari o al grup de maneig expectant, que seguien un maneig similar al grup previ però sense pessari cervical.

El pessari és un simple anell de silicona, de baix cost (38 euros), no invasiu i de fàcil col·locació i extracció que s'introdueix per via vaginal al voltant del coll uterí, sense intervenció quirúrgica. Un 95% de les dones que l'han portat el recomanarien a altres embarassades de risc perquè no té efectes secundaris greus.

Cal recordar que el part prematur constitueix un dels problemes més importants de la perinatologia actual i una de les causes més habituals de malaltia i/o mortalitat dels nounats. La prematuritat és, per exemple, la principal causa de mort en el primer mes de vida, de tal manera que un prematur té una probabilitat 180 vegades superior de morir que un fetus que ha pogut complir amb la gestació completa.

Si bé és cert que els avenços tecnològics i mèdics han fet possible un augment de la supervivència dels nounats de molt baix pes, no és menys cert que les taxes de prematuritat no han variat en gairebé res en els darrers anys. A més, les complicacions associades als bebès prematurs es mantenen invariables malgrat els avenços mèdics: dificultats d'aprenentatge, paràlisi cerebral, ceguesa... així com seqüeles respiratòries, visuals, auditives, neurològiques, cognitives o de comportament que afecten, moltes vegades, de per vida al nounat.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

L'estudi ha demostrat una reducció significativa del part prematur (des de quasi un 30% entre les dones sense pessari a només un 6% de reducció entre les que sí el portaven) abans de la setmana 34 de gestació. Es tracta del primer assaig clínic que permet introduir el pessari cervical com a mètode de prevenció de part prematur en un grup de risc, com són les gestants amb cèrvix curt asimptomàtiques. Aquest mètode permet realitzar prevenció secundària del part prematur abans que apareguin els símptomes i sigui massa tard.

A més de confirmar l'objectiu principal de l'estudi, es van confirmar diferents dels objectius secundaris. En el grup pessari es va observar una reducció en la taxa de pes al nàixer per sota de 2.500 gr., en la taxa de distress respiratori, en la necessitat de tractament per sèpsia i en altres resultats adversos pel nounat, incloent l'enterocolitis necrotitzant, l'hemorràgia intraventricular i la retinopatia. No es van observar diferències en la taxa de mortalitat fetal i neonatal. Addicionalment, no es van observar diferències en termes de taxa de part iatrogènic. La taxa de Ruptura Prematura de Membranes (RPM) preterme va ser major en el grup expectant. Aquesta diferència s'explica per la progressiva dilatació cervical en el grup de maneig expectant, que probablement provoca una major probabilitat de ruptura de bossa per el procés inflamatori que implica el procés. No es van observar efectes adverses severs en els pacients del grup pessari en relació amb la utilització del pessari cervical.

En aquest mateix estudi, el nostre grup de treball ha descrit i validat una nova tècnica per a la medició del coll uterí, ja que la tècnica clàssica no permetria visualitzar correctament el cèrvix de les embarassades amb pessari.

La inserció d'un senzill pessari cervical no invasiu durant el segon trimestre de l'embaràs en dones amb alt risc de part prematur redueix significativament (75%) la probabilitat d'un avançament del naixement, causa principal de mortalitat o de malaltia greu posterior del nounat.

Com s'aconsegueix la publicació d'aquesta investigació en la revista The Lancet?

La majoria dels estudis publicats fins a la data de publicació del nostre treball incloïen estudis retrospectius o estudis cas-control amb una mida de la mostra petita sobre el pessari cervical en la prevenció del part prematur. No obstant, els resultats d'aquests estudis indicaven que el pessari cervical podria ser una estratègia de prevenció del part prematur en pacients de risc. En front a la manca d'assaigs clínics  prospectius i aleatoritzats per avaluar la utilitat del pessari cervical per a la prevenció del part prematur, el nostre grup va dissenyar i realitzar un assaig clínic multicèntric prospectiu, aleatoritzat i obert. D'una banda, es tractava d'un estudi pioner sobre el pessari cervical per prevenir el part prematur i, d'altra banda, els resultats van ser molt positius, demostrant una reducció no només en la taxa de part prematur (objectiu principal) sinó en la morbilitat d'aquests nounats i sense efectes adversos per l'ús del pessari (objectius secundaris). Per tot això, considerem que aquest estudi podria ser publicat a la revista The Lancet, atesa l'àmplia difusió de la revista.

Com descriuria la situació de la recerca mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

La investigació mèdica en medicina materno-fetal al nostre país es troba en una bona situació perquè hi ha grans grups de treball dedicats a aquesta àrea. Així, en els darrers anys, el nostre grup de treball lidera altres quatre assajos clínics en relació amb el pessari cervical. El primer inclou una població de bessons de mares amb cèrvix curt (PECEP-TWINS); el segon i el tercer, un grup de pacients que presenten cèrvix curt entre les setmanes 24 i 34 de gestació, tant en gestacions úniques (PECEP-RETARD) com en gestacions gemel·lars (PECEP-RETARD-TWINS), i el quart, un grup de pacients amb gestacions monocorials i síndrome de transfusió feto-fetal entre bessons que han sigut sotmesos a cirurgia prenatal (PECEP-LASER).

Convidi els seus companys de professió a participar en aquest premi

Tot metge que es dediqui a la recerca i ha aconseguit portar a terme un treball i publicar-lo posteriorment, ha de plantejar-se sol·licitar-lo, ja que en fer-ho, donem difusió als treballs que realitzem en les distintes àrees que, en ocasions, desconeixem. Permet donar major difusió a la comunitat científica i a la població general.