“Aquesta ajuda em permet col.laborar amb un grup d’investigació consolidat, amb una amplia experiència en la recerca en insuficiència cardíaca”, Dra. Clara Bonanad

La Dra. Clara Bonanad Lozano ha guanyat la Beca Mutual Médica 2014 (10.000 €) pel projecte "Dosificació dels diürètics d'asa en pacients amb insuficiència cardíaca aguda i insuficiència renal: estratègia convencional versus estratègia guiada pels nivells plasmàtics de l'antigen carbohidrat 125", que desenvoluparà en l'Hospital Clínic Universitari de València - INCLIVA.

“Aquesta ajuda em permet col.laborar amb un grup d’investigació consolidat, amb una amplia experiència en la recerca en insuficiència cardíaca”, Dra. Clara Bonanad

En què consisteix concretament i de forma resumida el teu projecte de recerca?

Una elevada proporció de pacients ingressats amb insuficiència cardíaca presenten empitjorament de la funció renal, fet que clàssicament s'ha atribuït a una disminució de perfusió sanguínia del ronyó. No obstant, dades recents il·lustren el paper nociu de la congestió en aquest context i treballs recents demostren que la determinació plasmàtica de l'antigen carbohidrat (CA125) en insuficiència cardíaca és un marcador útil d'aquesta. D'altra banda, tot i que els diürètics d'asa s'associen amb empitjorament de funció renal, també s'associen amb millora d'aquesta en pacients que estan congestius. La nostra hipòtesi es basa en què en pacients amb insuficiència cardíaca aguda i disfunció renal a l'ingrés, dosis altes de diürètics millorarien la funció renal en pacients amb nivells alts en sang de CA125 i major dany renal en pacients amb nivells normals i, per tant, menys congestius. Per això hem dissenyat un estudi aleatoritzat per comprovar si una estratègia de tractament diürètic guiada pels nivells en sang de CA125 és superior a una estratègia de dosificació estàndard de diürètics, sent el nostre objectiu principal valorar les diferències entre ambdues estratègies en quant a deteriorament de la funció renal. Per això, hem desenvolupat el següent projecte titulat "Dosificació de diürètics en pacients amb insuficiència cardíaca aguda i insuficiència renal: estratègia convencional vs. guiada per nivells plasmàtics de CA125".

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

El present treball presenta una sèrie de fortaleses que hem de destacar:

1. Projecte amb una clara translació a la pràctica clínica diària. La insuficiència cardíaca és una entitat que constitueix un autèntic repte per al sistema de salut. L'objetiu d'aquest projecte és intentar resoldre una qüestió clínica rellevant, ja que a l'actualitat l'evidència científica que avala aspectes relacionats amb el tractament diürètic en insuficiència cardíaca aguda és escassa.

2. Assaig clínic aleatoritzat que avalua una estratègia terapèutica sense interès comercial (dosificació de diürètics d'asa).

3. Grup de recerca, dirigit pel Dr. Julio Núñez, amb dilatada trajectòria en el camp de la investigació clínica en insuficiència cardíaca, especialment en la utilitat clínica del biomarcador antigen carbohidrat 125. D'aquesta línia s'han elaborat 40 treballs científics amb un factor d'impacte acumulat de 150.4 punts en els darrers anys.

4. Projecte que compte amb el suport d'una ajuda FIS concedida (PI13/01519), que abasta totes les despeses regulatòries, administratives i logístiques necessàries per a portar a terme el projecte, la qual cosa garanteix la realització del projecte.

De quina manera pot ajudar-te el pressupost de què està dotat el premi que t'ha concedit Mutual Mèdica?

Volíem expressar que aplaudim iniciatives com aquesta, que afavoreixen el desenvolupament i execució de projectes de recerca biomèdica, especialment destinats a promoure la formació i especialització de joves investigadors dins de grups involucrats en les àrees d'investigació clínica i experimental.

De forma concreta, aquesta ajuda em permetrà col·laborar amb un grup d'investigació consolidat amb àmplia experiència en la investigació en insuficiència cardíaca i liderat per un investigador emergent, el Dr. Julio Núñez.

Com descriuria la situació de la investigació mèdica en el nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Considero que la investigació mèdica a Espanya es sustenta en base a la dedicació, esforç i motivació dels professionals, que compensen el dèficit en el finançament públic. Ens trobem en una situació en què hi ha nombrosos grups investigadors que són líders i pioners internacionalment en els seus respectius camps de la medicina, el que reflecteix una excel·lent qualitat en els professionals dedicats a la investigació mèdica. Tanmateix, els recursos econòmics i materials són escassos, i és freqüent la falta de personal i la precarietat de les condicions laborals dels investigadors.

És per això que són fonamentals les iniciatives com la present ajuda, que donen suport a la recerc,a complementant el finançament de projectes d'alta qualitat i interès clínic.

Convida els teus companys de professió a participar en aquest premi.

Opino que és fonamental, a la pràctica clínica actual, el fet de tenir un coneixement, implicació i experiència en el camp de la investigació mèdica per a qualsevol professional. Des d'aquest punt de vista, el fet d'optar a aquest premi Mutual Mèdica permet a joves investigadors implicar-se i desenvolupar projectes de recerca que poden tenir repercussió en quant a millora i innovació de la sanitat al nostre país.