Glossari del metge assegurat

RESOL ELS TEUS DUBTES

Glossari del metge assegurat

A

Accident: per accident entenem la lesió corporal o la mort que es deriva d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

Accident de circulació: l’accident que sobrevingui a la persona assegurada per circumstàncies derivades de la circulació viària.

Actuari: són els professionals responsables de calcular les primes, reserves i provisions tècniques necessàries relatives a operacions d’assegurances.

Àmbit territorial: aquell en el qual l’entitat asseguradora ofereix els seus productes o en el qual els productes esmentats tenen cobertura.

Ampliació de cobertures: millora en les cobertures contractades o increment del capital assegurat. La seva conseqüència és l’augment de la prima.

Bestreta: es la cantidad que puede percibir el asegurado a cuenta del capital que en su día le pueda corresponder, cumplidas las condiciones establecidas en el seguro.

Assegurador: és la persona jurídica que assumeix el risc pactat en el contracte.

Assegurat: és la persona física sobre la qual es concerta l’assegurança i que assumeix les obligacions que s’hi derivin, directament o si no hi ha el prenedor.

B

Baixa: declaració mèdica per la qual una persona cessa temporalment l’activitat laboral com a conseqüència d’un accident o malaltia i que comporta l’inici d’una prestació.

Barem: nomenclàtor distintiu i valoratiu de situacions mèdiques i quirúrgiques, mitjançant el qual s’indemnitza l’assegurat o el beneficiari.

Benefici: diferència positiva entre ingressos i despeses.

Beneficiari: és la persona física o jurídica designada com a titular del dret de percebre les prestacions que es garanteixen en el contracte.

C

Capital assegurat: quantitat establerta en les condicions de la pòlissa per a cadascuna de les garanties, que representa l’import que ha de pagar l’assegurador en cas de sinistre.

Certificat mèdic: document on consten els resultats d’un reconeixement mèdic sistemàtic a l’assegurat.

Coassegurador/a: entitat asseguradora que forma part, amb altres, d’un contracte de coassegurança.

Coassegurança: contracte d’assegurança, formalitzat per una o diverses pòlisses, en les quals més d’un assegurador participa en la cobertura d’un sol risc i cada assegurador ha de respondre davant de l’assegurat només en proporció a la seva participació.

Cobertura: prestacions assegurades per la pòlissa, en virtut de les quals l’assegurador es fa càrrec, fins al límit màxim estipulat, de les conseqüències derivades d’un sinistre.

Comissió de control d’un Pla de Pensions: òrgan encarregat de supervisar el funcionament i l’execució d’un pla de pensions.

Comissió de control d’un Fons de Pensions: òrgan encarregat de supervisar el funcionament i l’execució d’un fons de pensions i dels plans que l’integren.

Condicions particulars: part del contracte d’assegurança en la qual s’individualitza el contracte i es complementen, s’aclareixen i es rectifiquen les condicions generals, es designen les persones objecte de garantia i les seves característiques i també les clàusules i notes adequades en cada cas.

Corredor d’assegurances: persona física o jurídica que acompleix l’activitat mercantil de mediació en assegurances privades, sense mantenir cap vincle amb les entitats asseguradores i oferint assessorament professional i imparcial.

Qüestionari de salut: document que s’ha de presentar a l’assegurador i que ha d’emplenar o respondre el prenedor de l’assegurança i, si és el cas, l’assegurat, mitjançant el qual declara, en virtut de les preguntes que s’hi plantegen, totes les circumstàncies conegudes per ell que poden influir en la valoració de risc. Aquest document serveix a l’assegurador per a l’acceptació o no del risc.

Quota (prima): és el preu de l’assegurança. El rebut contindrà, addicionalment, els recàrrecs i impostos que siguin d’aplicació legal.

D

Declaració de sinistre: document per mitjà del qual el prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari comunica a l’assegurador l’esdeveniment d’un sinistre.

Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: organisme dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat que té com a funció exercir el control i la supervisió de les entitats asseguradores, reasseguradores, fons de pensió, mutualitats de previsió social i mediadors.

Dol: actitud fraudulenta o d’engany per part de qui intervé en la contractació de l’assegurança, adoptada amb la intenció de perjudicar l’altra part contractant. El dol pot perjudicar tant l’assegurat (per exemple en la declaració de salut) com l’assegurador (en la redacció de les condicions contractuals).

Drets consolidats: aportació capitalitzada, o la reserva que correspon segons el mètode de càlcul utilitzat, del partícip al pla de pensions.

Duplicat de la pòlissa: la companyia, a petició del prenedor, emet un duplicat de la pòlissa en cas de pèrdua o destrucció d’aquesta. És una còpia exacta de la pòlissa que té un valor idèntic a l’original. Una vegada emès el duplicat, aquest substitueix amb caràcter general l’original.

E

Edat actuarial: edat de l’assegurat o el beneficiari calculada que correspon a l’aniversari més pròxim, tant per defecte com per excés.

Exclusió: com a conseqüència d’una exclusió, un risc determinat no està cobert per la pòlissa o no s’hi poden aplicar certes garanties en determinades circumstàncies, segons consti en les condicions generals, especials i/o particulars de la pòlissa.

Exempció fiscal: dispensar, rellevar o alliberar una persona d’una càrrega, una obligació o un compromís determinats.

Enfermedad: toda alteración no accidental del estado de salud, cuyo diagnóstico haya sido efectuado por un médico legalmente habilitado para el ejercicio de la medicina.

Enfermedad congénita: es aquella que existe en el momento del nacimiento, como consecuencia de factores hereditarios o afecciones adquiridas durante la gestación hasta el momento del nacimiento, bien sea descubierta más tarde, en cualquier período de la vida del individuo.

Enfermedad grave: enfermedad que generalmente tiene consecuencias irreversibles para las personas que la sufren.

Enfermedad preexistente: enfermedad que ya ha sido diagnosticada, tratada, que ha dado lugar a consulta médica o que los síntomas o signos se han manifestado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la póliza.

F

Data d'efecte: la que es convé per al començament de l’eficàcia de les garanties de la pòlissa.

Fons de pensions: patrimonis sense personalitat jurídica, integrats per les aportacions dels seus partícips i els rendiments obtinguts de la seva inversió, minorats en les despeses de gestió corresponents.

Fons Mutual: massa patrimonial equivalent al capital social de les empreses. Representa una part important de patrimoni propi de la mutualitat.

Franquícia: període de temps que, en cada sinistre, i d’acord amb el que s’ha pactat en el contracte d’assegurança per a cadascun dels riscos coberts, no queda cobert per la pòlissa.

G

Garanties: les prestacions assegurades en la pòlissa.

Garanties optatives: prestacions que no estan incloses automàticament en la pòlissa, sinó que la seva inclusió es convé expressament entre la companyia i el prenedor.

Gran invalidesa: Incapacitat permanent en la qual una persona necessita l’assistència d’una altra per a portar a terme els actes més essencials de la vida: vestir-se, desplaçar-se, alimentar-se i rentar-se.

Grau d’incapacitat: Mesura de l’estat d’incapacitat d’un malalt o d’un accidentat per a l’atorgament de prestacions econòmiques. IMPOSTOS: en el sector assegurador es compon de tributs de naturalesa indirecta i recàrrecs equiparables.

H

I

Impost sobre la prima d’assegurança: tribut de naturalesa indirecta que grava les operacions d’assegurança i capitalització.

Incapacitat: impossibilitat total o parcial d’una persona de desenvolupar la seva feina habitual a causa d’un accident o malaltia.

Incapacitat permanent, parcial, absoluta, total: situació d’una persona que, després d’haver estat sotmesa al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.

Incapacitat permanent professional: incapacitat permanent que impedeix la realització de totes les tasques o, si no de totes, sí de les tasques fonamentals de la professió habitual d’un treballador. En el cas del metge seria la seva especialitat.

Indemnització: prestació econòmica única, amb l’objectiu de pagar a l’assegurat per una causa garantida per la pòlissa.

Indisputabilitat: en cas d’inexactitud en les declaracions del prenedor que pugui influir en la valoració del risc, l’asseguradora, un cop transcorregut un any, no podrà impugnar el contracte, excepte que hi hagi hagut dol, culpa greu o mala fe d’aquest.

Interès tècnic: quantitat mínima garantida en determinades assegurances de vida-estalvi. LLEY 50/80: és la Llei 50/1980 del 8 d’octubre, del Contracte d’Assegurança. Norma d’aplicació supletòria per als casos que no s’esmentin en els reglaments de les diferents assegurances o per a quan s’hi faci referència expressa.

J

K

L

Llista d’exclusió voluntària: registre d’inclusió voluntària on s’inscriuen les persones físiques que no volen rebre informació comercial.

M

Marge de solvència: quantitat mínima de patrimoni propi no compromès que tota entitat asseguradora ha de posseir per a garantir econòmicament els compromisos amb els assegurats.

Matemàtica actuarial: matemàtica aplicada al servei de les assegurances.

Mutualista: és la persona física o jurídica associada a Mutual Mèdica. Té els drets i deures de caràcter polític i de l’assegurança. Coincideix amb la figura de prenedor de l’assegurança i pot coincidir amb la condició d’assegurat i/o beneficiari.

Mutualitat de previsió social: entitat asseguradora que opera a prima fixa o variable, sense finalitat lucrativa, fora del marc de la seguretat social, mitjançant aportacions directes dels assegurats o altres entitats o persones protectores.

N

O

Orfenesa: situació de la persona menor de edat, o fins als 24 anys, que ha perdut el pare, la mare o tots dos.

P

Participació en beneficis: distribució entre els assegurats que, en acabar un exercici, fa una entitat asseguradora d’una part dels beneficis obtinguts en la seva gestió.

Període de carència: porció de temps durant el qual, encara que l’assegurança sigui vigent, si es produeix un sinistre, el beneficiari no té dret a rebre la prestació.

Pla de pensions: sistema de previsió personal voluntari i lliure, complementari o no de la Seguretat Social, pel qual una persona hi fa unes aportacions constants o variables a canvi de rebre rendes capitals en cas de jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa.

Pla de pensions d’aportació definida: pla de pensions en el qual es fixen les aportacions d’acord amb un paràmetre determinat i, en el moment en què es produeix la contingència, es quantifiquen les prestacions.

Pla de pensions de prestació definida: pla de pensions en el qual es fixa la prestació que ha de percebre el beneficiari i es determinen després les aportacions necessàries per a finançar-la.

Pla de Previsió Assegurat: és una assegurança d’estalvi i previsió que té una cobertura, unes prestacions, unes aportacions i un tractament fiscal similar al dels plans de pensions. Es tracta d’un instrument d’estalvi privat, amb l’objectiu de complementar les prestacions de la Seguretat Social, que ofereix una rendibilitat garantida a través d’un tipus d’interès mínim fins al seu venciment, encara que amb revaloracions addicionals vinculades al comportament dels actius en els quals s’inverteixi.

Prima: preu de l’assegurança, que es calcularà en funció del risc i sobre la base de les declaracions fetes pel prenedor en la sol·licitud de l’assegurança, que comprèn els impostos i els recàrrecs repercutibles.

Prima anual: import que se satisfà d’una sola vegada perquè la cobertura d’un risc estigui en vigor durant 12 mesos.

Prima fraccionada: import que se satisfà a l’entitat asseguradora en una freqüència més alta que l’anual (mensual, trimestral o semestral) perquè la cobertura d’un risc estigui en vigor.

Prima periòdica: import satisfet amb una freqüència establerta (anual, semestral, trimestral o mensual) d’acord amb el que s’estipula en el contracte d’assegurança.

Prima única: terme propi de les assegurances de vida-estalvi. Import satisfet d’una sola vegada sense que en la pòlissa s’estableixi la necessitat d’efectuar-ne un pagament periòdic perquè es mantinguin inalterables les prestacions de la pòlissa.

Proposició d’assegurança: petició de cobertura que efectua l’assegurat i que no vincula la companyia asseguradora.

Proposta d’assegurança: document de l’entitat asseguradora que proporciona a un beneficiari/assegurat potencial que constitueix una oferta asseguradora vinculant, que consisteix principalment en un extracte de la cobertura proposada i la seva prima corresponent.

Provisió matemàtica: provisió tècnica pròpia del ram de vida que correspon a l’acumulació i capitalització de les primes d’estalvi successives.

Provisions tècniques: són les partides comptables que representen els recursos econòmics que han de constituir les entitats asseguradores per poder fer front a les responsabilitats assumides en cas que es produeixi un sinistre o es requereixi una prestació.

Q

R

Ram: cada assegurança té una característica fonamental d’identitat (vida, llar, salut). Les assegurances es classifiquen per rams d’acord amb aquestes característiques.

Reassegurança: instrument que fan servir les entitats asseguradores per garantir-se la compensació de pèrdues patrimonials no desitjades, en relació amb les seves responsabilitats assumides.

Reconeixement mèdic: reconeixement que es practica a l’assegurat i que efectua un facultatiu amb l’objectiu d’informar sobre el seu estat de salut a l’entitat asseguradora, perquè aquesta pugui decidir sobre l’acceptació i tarificació del risc.

Reducció: és la disminució del capital assegurat com a conseqüència de deixar de pagar les primes.

RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms): règim del nivell contributiu de la seguretat social que comprèn els treballadors autònoms.

Règim general: règim del nivell contributiu de la seguretat social que comprèn els treballadors per compte d’altri, de la indústria i dels serveis.

Reglament: document on es defineixen les persones que intervenen, les prestacions contractades i, si és el cas, les exclusions, en les mutualitats de previsió social.

Renda: import que una entitat asseguradora satisfà de manera periòdica al beneficiari d’una assegurança contractada amb aquesta finalitat, durant el temps que s’hagi acordat contractualment.

Renda temporal: la renda s’abona durant un període de temps determinat.

Renda vitalícia: la renda s’abona fins a la defunció de l’assegurat.

Rescat: en les assegurances de vida que estiguin al corrent de les dues primeres anualitats de la prima, es tindrà dret, amb sol·licitud prèvia, a recuperar en efectiu el valor corresponent del capital acumulat en la pòlissa i reflectit en les taules de valors que es fixen en aquesta.

Rescissió: decisió unilateral presa pel prenedor de l’assegurança de no renovar la pòlissa.

Risc: fet possible, incert i concret que pugui esdevenir i que causi perjudicis econòmics o personals a l’assegurat.

Risc assegurable: aquell que compleix les condicions mínimes per a ser assegurat.

Riscos exclosos: esdeveniments esmentats expressament en la pòlissa com a no garantits per aquesta.

Riscos extraordinaris: els esdeveniments que per la magnitud i/o naturalesa de les seves causes i efectes, excedeixen la possibilitat de cobertura d’una assegurança normal i que en part són assumits pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

S

Seguretat Social: conjunt de mesures que, amb caràcter obligatori, instrumenta l’Estat amb la finalitat de cobrir una sèrie de riscos i que, en una proporció determinada, té com a font de finançament les cotitzacions individuals dels ciutadans.

Seguro: contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso que se produzca el acontecimiento el riesgo del cual es objeto de la cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido en el asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

Seguro de accidentes individual: contrato en virtud del cual la entidad aseguradora paga una indemnización en caso de accidente que cause la muerte o la incapacidad para el asegurado.

Seguro de jubilación: contrato en virtud del cual la entidad aseguradora se compromete a abonar un capital o una renta al asegurado en o desde el día que alcanza una edad predeterminada.

Seguro de vida: modalidad de seguro de personas en el que el pago por parte del asegurador de la cantidad estipulada en el contrato depende de la defunción o supervivencia de asegurado en un período determinado.

Seguro de Vida-Ahorro: contrato en virtud del cual la entidad aseguradora se compromete a abonar un importe determinado al beneficiario si este vive en la fecha de vencimiento convenida. Este producto se combina siempre con una cobertura de vida-riesgo.

Seguro de Vida-Riesgo: contrato que garantiza el pago a los beneficiarios de la póliza de un determinado importe si al asegurado fallece durante la vigencia del contrato.

Sinistre: és l’esdeveniment de les contingències assegurades, causant de danys quantificables, que obliga l’entitat asseguradora a indemnitzar el perjudicat, dins dels límits i amb les exclusions pactades en la pòlissa. El conjunt de danys derivats del mateix esdeveniment constitueix un sol sinistre.

Situació de la pòlissa: estat en què es troba el contracte o la pòlissa.

Sol·licitud: document en el qual el sol·licitant detalla les garanties que vol contractar i que, juntament amb el qüestionari de salut emplenat per l’assegurat, en què consten les circumstàncies que poden influir en la valoració del risc, són la base perquè l’assegurador decideixi assumir les cobertures i el preu de l’assegurança.

Suma assegurada: és la suma contractada amb l’assegurador com a indemnització.

T

Tarifa: relació detallada del tipus de prima que correspon aplicar a cada tipus de risc, en què els riscos estan ordenats per grups d’acord amb la seva naturalesa.

Tarificació: determinació, per a cada risc, de les taxes de prima aplicables als capitals assegurats.

Taula de mortalitat: relació de nombre teòric de persones vives en cada edat, obtinguda a partir de dades censals que han passat per un procés de depuració i homogeneïtzació.

Títol: en les mutualitats de previsió social, és el document que reflecteix de manera personalitzada les especificacions de l’assegurança. Entre d’altres, haurà de contenir la concreció de les cobertures, les sumes assegurades i les quotes corresponents, així com la identificació del mutualista, de l’assegurat i dels beneficiaris.

Tomador: persona física o jurídica, titular de la póliza, que se hace responsable ante la entidad aseguradora del pago de la prima.

U

Unit-Linked: assegurança de vida-estalvi vinculada a un Fons d’Inversió.

V

Valor reduït: és la quantitat que es rebrà a venciment en cas que es deixin de pagar les quotes anticipadament.

Valor de rescat: és la quantitat que es rebrà en cas que es conclogui anticipadament el contracte. El rescat de l’assegurança implica la seva cancel·lació.

W

X

Y

Z