“Els resultats d’aquest estudi modificaran els protocols clínics en l’ús de les tècniques de depuració extrarrenal en el nen en estat crític”, Dra. Blanca Toledo

La Dra. Blanca Toledo del Castillo ha guanyat el Primer Accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2014 (4.000 €) pel seu treball "Repercussió de les tècniques de depuració extrarrenal sobre la hemodinàmica i la funció renal en nens: estudi clínic i experimental", que es desenvoluparà en el servei de Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).

Fundación Mutual Médica

“Els resultats d’aquest estudi modificaran els protocols clínics en l’ús de les tècniques de depuració extrarrenal en el nen en estat crític”, Dra. Blanca Toledo

En què consisteix concretament i de forma resumida el teu projecte d'investigació?

La insuficiència renal aguda és una patologia important en els nens críticament malalts que, malgrat els avenços terapèutics, presenta una elevada morbimortalitat. Les tècniques de depuració extra renal (TDEC) són el millor tractament, però, malgrat la seva eficàcia, no estan exemptes de complicacions. Una de les seves complicacions més freqüents és la hipotensió arterial en el moment d'inici de la tècnica. A més, la majoria dels nens crítics que tenen una diüresi mantinguda abans de l'inici de les TDEC deixen d'orinar en les primeres hores de les TDEC i queden en anúria durant dies o setmanes. No existeixen estudis que hagin analitzat les causes i mecanismes d'aquest efecte antidiürètic. L'objetiu del nostre estudi és conèixer la causa d'aquesta disminució de la diüresi i saber quins són els efectes de l'inici de la TDEC sobre la hemodinàmica, la perfusió renal, la diüresi i la funció renal en un model experimental animal infantil i en nens críticament malalts, ja que el seu coneixement pot orientar el tractament per millorar la perfusió renal durant les TDEC i evitar un possible empitjorament de la funció renal i per tant disminuir la prolongació de la tècnica.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

Com que no existeix cap estudi que hagi analitzat els mecanismes de l'efecte de les tècniques de depuració extra renal sobre la hemodinàmica i la funció renal del nen críticament malalt, els resultats d'aquests estudis, tant l'experimental com el clínic, obren una nova línia d'investigació sobre els efectes d'aquestes tècniques, i poden modificar els protocols clínics d'indicació i inici de les tècniques de depuració extrarrenal en el nen en estat crític.

A més la realització coordinada d'un estudi experimental i un estudi clínic amb una metodologia similar permetrà extrapolar i comparar els resultats i validar els mètodes no invasius de medició de la perfusió renal i les determinacions bioquímiques de dany renal.

De quina manera pot ajudar-te el pressupost de què està dotat el premi que t'ha concedit Mutual Mèdica?

L'Accèssit de la Beca d'investigació de Mutual Mèdica suposa una gran oportunitat per millorar la meva formació en investigació i poder portar a terme aquest projecte.

 

 

Com descriuries la situació de la investigació mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

En els darrers anys, cada vegada és més difícil aconseguir ajudes per a la investigació clínica i per tant disminueix la possibilitat d'aconseguir nous avenços en medicina al nostre país. A més, la possibilitat de desenvolupar projectes de recerca per als investigadors joves s'ha complicat extraordinàriament. El suport de Mutual Mèdica ajudant a finançar projectes de recerca clínica és una gran iniciativa que no només ajuda a portar a terme diversos projectes mèdics, sinó que també ens dóna suport a metges que acabem d'acabar la nostra especialització a iniciar el nostre camí com a investigadors.

Convida els teus companys de professió a participar en aquest premi.

A tots els companys metges que estan acabant la seva especialització o que tot just l'han finalitzat: no dubteu a sol·licitar una ajuda de Mutual Mèdica, ja que és una gran oportunitat per entrar o continuar en el camp de la investigació.