Publicador de continguts

angle-left null Augmenta la previsió social entre els nostres mutualistes

Augmenta la previsió social entre els nostres mutualistes

Mutual Mèdica, com tots els anys, ofereix a tots els metges durant el darrer trimestre l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105. Una assegurança d'estalvi per garantir la jubilació, amb un rendiment assegurat aquest any del 3,25% (interès tècnic anual) i 100% desgravable en l'impost de la renda.

PJ 105_MI69Campanya de l'Assegurança d'Estalvi i Jubilació 105 de 2014. 

Tot i que estava previst finalitzar la contractació el 19 de desembre, deu díes abans de la data límit anunciada s'havien esgotat les emissions de l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105. Recordar que les campanyes de deducció fiscal per a aportacions úniques estan vigents fins a final de l'any natural, pe tant les aportacions han d'haver-se realitzat amb anterioritat.

Mutual Mèdica des de fa anys intenta conscienciar els mutualistes, en particular, i els metges, en general, de la importància de tenir una prestació de jubilació complementària a la de la Seguretat Social per mitigar la pèrdua d'ingressos que representa la pensió de jubilació comparat amb el nivell d'ingressos habitual, abans de jubilar-se. Tenint en compte que la pensió màxima de la Seguretat Social al 2014 és de 2.554,49 € bruts mensuals, la pèrdua respecte del salari mitjà d'un metge que exerceix per compte aliè pugui ser del 30%, i si exerceix per compte propi pugui arribar a més del 60% dels seus ingressos.

Mutual Mèdica, com mutualitat de previsió social sense ànim de lucre, reverteix els beneficis generats en els mutualistes. Aquesta característica diferencial comporta que la mutualitat pugui garantir tipus d'interès superiors als que ofereixen les companyies asseguradores o entitats bancàries.

Com ja hem comentat, aquest producte té l'avantatge de ser reductible fins al 100% de la base imposable en l'IRPF. Aquest any és important maximitzar l'estalvi fiscal fins als 10.000 € o 12.500 €, en funció de l'edat del metge, ja que la nova Llei de l'IRPF que s'acaba d'aprovar, i que entrarà en vigor l'any 2015, disminueix els màxims de reducció a 8.000 € anuals, independentment de l'edat.

Si a més sou un metge que utilitza Mutual Mèdica com a alternativa al RETA, aquest any podreu considerar com a partida deduïble, a efectes de determinar el rendiment net de la vostra activitat econòmica, les quantitats que destineu a les assegurances de Mutual Mèdica que cobreixin les mateixes contingències cobertes pel RETA (jubilació, mort i invalidesa, inclusa la incapacitat laboral temporal), amb el límit màxim de 6.431,44 € anuals.

Mutual Mèdica entén com a part fonamental de la seva missió assegurar el cobrament d'una prestació garantida i coneguda des de que es signa el contracte i així garantir la jubilació dels seus mutualistes. Per això seguirà treballant per conscienciar els metges sobre la importància de la previsió social, com ha estat fent fins ara.